ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 หน่วยปฏิบัติการวิจัย

> การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
> การพัฒนาบริหารจัดการเมือง
> การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองและภาค
> เมืองและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยเมืองและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
Research Lab on SPAtial City and Environment

คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ  / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา  / อาจารย์ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย


เน้นงานวิจัยและการปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับสถาปัตยกรรม เมือง ภาค โดยเฉพาะในศาสตร์ของสัณฐานวิทยา การวางแผนงานจราจร-โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม การวางผังงานออกแบบชุมชนเมือง การวางผังเมือง และผังภาค   

ผลงานวิจัย-บริการวิชาการ
-   งานวิจัยการศึกษาผังชุมชนหลักในลุ่มน้ำเพชรบุรี โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ลุ่มน้ำเพชรบุรี (2551) ร่วมกับ ดร.อภิรดี เกษมศุข และ สิงหนาท แสงสีหนาท ทุนสภาการวิจัยแห่งชาติ 2550
-   โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร เพื่อจัดทำผังแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย (2551)
-   โครงการจัดทำแผนแม่บทและโครงการพัฒนาเมืองภูเก็ต พื้นที่ ชุมชนเทพกระษัตรี ป่าคลอก และศรีสุนทร /  
พื้นที่ชุมชนเกาะแก้ว รัษฎา และกะ ทู้ / พื้นที่ชุมชนวิชิต และท่าเรือน้ำลึก (2549)
-   โครงการจัดทำแผนแม่บทและโครงการพัฒนาเมืองกระบี่ พื้นที่ชุมชนศรีบอยา จังหวัดกระบี่ (2548)
-   โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกร้อน ท่าปอมคลองสองน้ำ และ สระมรกต
จังหวัดกระบี่ (2548)
-   โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพื้นที่ การใช้ที่ดินและการสัญจร เพื่อพัฒนาทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
(2546) ร่วมกับ ดร.อภิรดี เกษมศุข และ ดร.รพิฒทย์ สุวรรณะชฏ และ Space Syntax Limited (London)

ผลงานวิทยานิพนธ์

งานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง และสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง จะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการวิจัย ตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมามีดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองชลบุรี (2551)
 2. ตรรกะการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่ (2550)
 3. สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร (2550) ทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว.2549  
 4. สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในชุมชนชานเมือง กรณีศึกษาชุมชนท่าทราย นนทบุรี (2550) ทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว.2549
 5. การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านสะพานพระราม 8 ธนบุรี (2550)
 6. ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่ (2550)
 7. การวางแผนเชิงกายภาพสำหรับการใช้พื้นที่สาธารณะระดับชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ ธนบุรี (2550)
 8. รูปแบบการใช้พื้นที่ชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2549)
 9. การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนกระทู้ จ.ภูเก็ต (2549)
 10. แนวทางพัฒนาด้านกายภาพของพื้นที่โล่งว่างเพื่อการพาณิชย์ภายในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร (2549)
 11. รูปแบบของชุมชนเสมือนในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน กรุงเทพฯ (2548)
 12. ผลกระทบในเชิงสัณฐานของเมืองจากโครงการวางผังออกแบบชุมชนในพื้นที่พัฒนาพิเศษเขตเศรษฐกิจใหม่พระราม 3 กรุงเทพมหานคร (2548)
 13. การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเทศบาลนครยะลา(2548)
 14. ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการจราจรกับโครงข่ายถนนของพื้นที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร (2548)

 

เอกสารอ้างอิง
- ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ."ซอยลัดประหยัดพลังงาน: พื้นที่ว่างสาธารณะขนาดเล็ก พื้นที่ทางสังคมของชุมชนไทย". เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง เรื่อง เมืองประหยัดพลังงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤศจิกายน 2551 
- ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “กำแพงในซอยและรั้วในใจ การปรับแนวคิดในการฟื้นฟูเมือง”. การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ธันวาคม 2550)
- ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “Dead Space Society”. การประชุมวิชาการประจำปีสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องครั้งที่ 7  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตุลาคม 2546) : หน้า 321-332 .
- Paksukcharern, K . “Men, Trains and Automobiles the Transformation of Transport Nodes into Urban Places and Space Syntax Application”. Proceedings of an International Workshop Pedestrian Street: Public Participation for Livable Cities and Good Quality of Life (October 2003) : p.43-50.
- ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “วาทกรรมของเมือง ผ่านโครงสร้างเชิงสัณฐาน”. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2547 (ฉบับที่ 2) : หน้า 63-76.
- Paksukcharern, K., Kasemsook, A., Suvannajata, R . “Isaan Dead Space Society: The Spatial and Empirical Analysis of Tung Srimuang Udonthani”. Proceedings, Silpakorn Architectural Discourse 3rd Symposium 3 (March 2004) : p.22.1-22.21.
- A. Kasemsook and K. Paksukcharern . “Planning a Deep Island: introducing Space Syntax to an urban planning process for Phuket, Thailand”.  5th International Space Syntax Symposium Proceedings Volume II  5 (2005) : p.715-724.
- K.Paksukcharern (2003). “Node and Place: a study on the spatial process of railway terminus area redevelopment in central London”. Unpublished Ph.D.Thesis. University College London, England

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440