ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 หน่วยปฏิบัติการวิจัย

> การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน

> การพัฒนาบริหารจัดการเมือง
> การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองและภาค
> เมืองและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองและภาค
Urban and Regional Socioeconomic Study
เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ทำการศึกษาวิจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือการวิเคราะห์เบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ทำการวางแผนภาคและผังเมืองทางด้านพื้นที่และกายภาพ นอกจากนี้ยังทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น พื้นที่ขยายตัวด้านเหนือของอภิมหานครกรุงเทพ (ทุนมหาบัณฑิต สกว.) พื้นที่ท่องเที่ยวเขาหลัก จังหวัดพังงา (ทุนวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พื้นที่ประวัติศาสตร์สุโขทัย (โครงการของ สนข.) เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที่นั้นๆ

คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ รัตนวราหะ + ผู้ช่วยศาสตราย์.ดร.พนิต ภู่จินดา

งานวิจัย
กลยุทธ์ในการดำรงชีวิตของชาวชุมชนเขาหลัก จังหวัดพังงา
โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร เพื่อจัดทำผังแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.สุโขทัย
โครงการในทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 2549
>ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานคร
กรุงเทพ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
>ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานคร
กรุงเทพของการค้าชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
> ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานคร
กรุงเทพในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี

วิทยานิพนธ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างการสัญจรกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา
รูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกใน จ.พระนครศรีอยุธยา
รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440