ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 หน่วยปฏิบัติการวิจัย

> การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
> การพัฒนาบริหารจัดการเมือง
> การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองและภาค
> เมืองและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาบริหารจัดการเมือง
Urban Development and Management

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาบริหารจัดการเมืองมุ่งเน้นงานวิจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และบริหารจัดการบริการพื้นฐานและการเติบโตเมืองโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านองค์กร กฎหมายการเงินการคลังและเทคโนโลยีพันธกิจหลักของหน่วยวิจัยนี้คือการผลิตความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมจากประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


คณาจารย์
ผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ + ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

งานวิจัย
โครงการวิจัยจังหวัดน่าน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการวิจัยการวิเคราะห์การวางแผนเชิงพื้นที่

วิทยานิพนธ์
การพัฒนาระบบการสัญจรเสริมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมเมืองกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
ผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปัญหาการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
แนวทางการพัฒนาเส้นทางถนนคนเดินในนครเชียงใหม่
การวางแผนพื้นที่โล่งว่างในเขตนครสวรรค์
การวางแผนการจัดการน้ำเสียของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน เมืองพัทยา
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หน่วงน้ำฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
ผลกระทบทางสังคมจากการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
แนวทางการวางแผนจัดสร้างสวนสาธารณะในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440