ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 หน่วยปฏิบัติการวิจัย

> การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
> การพัฒนาบริหารจัดการเมือง
> การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองและภาค
> เมืองและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
Urban Conservation and Regeneration

“หน่วยวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนของคณาจารย์และนิสิต โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน มีวัตถุประสงค์ คือ ดำเนินการศึกษาและวิจัยด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน จัดกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน


คณาจารย์
รศ.ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ + รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ +
อ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ

งานวิจัย
โครงการรักษ์อัมพวา
โครงการเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการวิจัยพื้นที่สีเขียวในระบบนิเวศสมบูรณ์
โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างริมคลองในกรุงเทพมหานคร
Sustainable Urban Regeneration and Local Governance in Regional Cities
: Case Study of Chiang Mai City

วิทยานิพนธ์
- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนยี่สาร จ.สมุทรสงคราม
- ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแม่ฮ่องสอน
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำประแสร์ จ.ระยอง
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จ.ตรัง
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวน้อย
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะลิบง

การดำเนินงานที่ผ่านมา
การดำเนินงานของหน่วยวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการดำเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามของคณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2543 และมีการพัฒนาการเรื่อยมารวมถึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาและขยายขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานไปยังจังหวัดกระบี่ในปี พ.ศ. 2548 ผลงานผ่านมาที่สำคัญของคณาจารย์ในหน่วยวิจัย ได้แก่

- งานวิจัย ”โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา” โดยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อเทศบาลตำบลอัมพวา, พ.ศ. 2545-2546

- งานที่ปรึกษา “โครงการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม” ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนึกให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของประเทศ

- “โครงการสถาปัตย์อาสา” ซึ่งเป็นการนำนิสิตออกปฏิบัติการภาคสนามในพื้นที่ชุมชนอัมพวา ช่วงปิดภาคภาคฤดูร้อน, พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

- จัดทำ “คู่มือท่องเที่ยวชุมชนอัมพวาและบริเวณใกล้เคียง” ให้แก่เทศบาลตำบลอัมพวา, พ.ศ. 2546

- จัดนิทรรศการผลงานทางศิลปะ “เรื่องราวอันงดงามที่อัมพวา” ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 287 กรกฏาคม – 14 สิงหาคม 2548

- ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “สุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยครั้งที่ 4 : เจ้าฟ้านักอนุรักษ์แผ่นดิน” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2548

- ร่วมกับเทศบาลตำบลอัมพวา ในการจัดทำและดูแล “ศูนย์ข้อมูลชุมชนอัมพวา” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ใช้อาคารเรือนแถวไม้ริมคลองอัมพวาของมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2548- ปัจจุบัน

- ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนิน “ โครงการรักษ์อัมพวา” เพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

- ร่วมกับ University of California at Berkley โดยการสนับสนุนของมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย จัดทำปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม
“การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดกระบี่” , พ.ศ. 2548

- ร่วมกับ University of California at Berkley โดยการสนับสนุนของมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย จัดทำปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม “แผนแม่บทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่”, พ.ศ. 2549

- จัดทำหนังสือ “มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ให้แก่เทศบาลตำบลอัมพวา ,พ.ศ. 2549

- จัดทำหนังสือ “เที่ยวอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสงคราม , พ.ศ. 2549


 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440