ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 สิ่งตีพิมพ์
> บทความการประชุมวิชาการ
> บทความอภิปราย
> หนังสืออ้างอิง
 ผลงานนิสิต
> บทความอภิปรายโดยนิสิต
> วิทยานิพนธ์
 บทความอภิปรายโดยนิสิต
 
ปี
ลำดับ
ผู้เขียน
เรื่อง
2552
     
 
1
ธัญมน  สินชัยกิจ ความเหมาะสมในการเลือกที่ตั้งและการดำเนินการของโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย
2
กรณ์พงศ์ ทองศรี ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของรูปแบบการถือครองที่ดิน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาและบ้านมั่นคงชนบทตำบลดอนยอ จังหวัดนครนายก
2553
     
 
1
เสาร์เช้า ช้างกลาง ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีต่อตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 
2
ปัทมพร วงศ์วิริยะ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประเภทผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในอำเภอบางปะอินและอำเภออุทัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
 
3
ปรัญญู เฟื่องเพียร ปัจจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง
 
4
อรรฆพล  ห่อมณี ปัจจัยทางกายภาพกับความแตกต่างของอุณหภูมิในพื้นที่เมือง
 
5
อรอรุณ  สิทธิ ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีต่อตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
6
สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ รูปแบบการกระจุกตัวของธุรกิจบริการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
7
ประสงค์ จารุรัตนพงศ์ การปรับตัวเพื่อคงอยู่ของชุมชนเกษตรแบบสวนยกร่องในเขตต่อเมือง: กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน
 
       
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440