ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
ไทย / Eng
 สิ่งตีพิมพ์
> บทความการประชุมวิชาการ
> บทความอภิปราย
> หนังสืออ้างอิง
 ผลงานนิสิต
> บทความอภิปรายโดยนิสิต
> วิทยานิพนธ์หนังสืออ้างอิง
 
     
 
ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐาน ของประเทศไทย
Innovation Systems in Southeast Asia
 
 
2556
2556
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
------------------------------------------------
------------------------------------------------
 
 
คู่มือการออกแบบระบบกายภาพ เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน
การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง
 
 
2556
2556
 
โครงการพัฒากลไกสนับสนุน ทางวิชาการเพื่อนำไปสู่กระบวนการ สร้างพื้นที่สุขภาวะและสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพที่มีความยั่งยืนในบริบทเมือง
สถาบันพระปกเกล้า
 
------------------------------------------------
------------------------------------------------
 
 
กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา
วิพากษ์เมือง
 
รศ.ดร.ดารณี บัญชรเทวกุล
 
2551
2550
 
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
------------------------------------------------
------------------------------------------------
 
 
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร์ทางผังเมืองของประเทศไทย
 
 
2548
2548
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
------------------------------------------------
------------------------------------------------
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440