ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

> อาจารย์ประจำ
> ผู้ทรงคุณวุฒิ
> อาจารย์พิเศษ
> เจ้าหน้าที่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ เดชา บุญค้ำ
Professor Decha Boonkham


รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ จิวะกุล
Associate Professor Dr.Kiat Jivakul

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
Associate Professor Dr.Bannasopit Mekvichai

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย
Associate Professor Dr.Nipan Vichiennoi

รองศาสตราจารย์ ประสงค์ เอี่ยมอนันต์
Associate Professor Prasong Iam-ananda

รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต
Associate Professor Manop Pongsathat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล สุรินทราบูรณ์
Assistant Professor Chumpol Surintraboon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ จรรยารักษ์
Assistant Professor Yongyut Janyarak

ดร.ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล
Dr.Chaisak Suwansirikul

นายปรีดิ์ บุรณศิริ
Pri Buranasiri

   
นาย ยุวรัตน์ กมลเวชช
Yuwarat Kamolvej

   
นายภาณุพันธ์ ชัยรัต
Panupan Chairat

   
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440