ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  

อาจารย์ ภัณฑิรา  จูละยานนท์
Aj. Panthira  Julayanont

Education:
B.Eng. in Architecture, University of Tokyo, Japan
M.Eng in Architecture, University of Tokyo, Japan

ทุนการศึกษาและรางวัล

 • " Tatsuno Prize 2014 " รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี มอบโดย Department of Architecture, Faculty of        
  Engineering, University of Tokyo
 • “Josiah Conder Prize 2014” รางวัลทุนการศึกษาสำหรับดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ มอบโดย Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of Tokyo
 • “Grand Prize of 3 Universities Diploma Design Review 2014” มอบโดย University of Tokyo ร่วมกับ Tokyo Institute of Technology และ Tokyo University of the Arts
 • “Hirokazu SUEMITSU Prize” รางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ระดับภูมิภาคคันโต จัดโดย Japan Institute of Architects (JIA)
 • ทุนรัฐบาลไทย 2549-2560

งานแสดงผลงานออกแบบ

 • แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ใน Exhibition of JIA (Japan Institute of Architects) National Diploma Design Project Contest 2015 และ Exhibition of JIA Kanto Area Diploma Design Project Contest 2015, Tokyo, Japan
 • แสดงผลงานประกวดแบบเมืองแนวดิ่ง ใน Exhibition of International Design Competition Vertical Cities Asia 2015, Singapore (ผลงานออกแบบร่วม)
 • แสดงผลงานออกแบบที่พักอาศัยรวมสำหรับผู้สูงอายุ “+House” ใน Studio Project Award Exhibition 2013, Gallery A4, Tokyo, Japan
 • แสดงผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ “collectree” ใน International Contemporary Furniture Fair (ICFF) 2013, New York City, United States
 • แสดงผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ “pusion” ใน International Contemporary Furniture Fair (ICFF) 2012, New York City, United States (ผลงานออกแบบร่วม)

 

รายวิชาที่สอน

 • 2503333   การออกแบบองค์ประกอบเมือง 1  (Urban Architectonic 1)
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440