ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  
sutee

อาจารย์ ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี
Aj. Sutee Anantsuksomsri (Ph.D.)

Education:
ภ.สถ.บ. - ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
M.Sc. - Construction Management (Northeastern University)
M.A. - Regional Science (Cornell University)
Ph.D. - Regional Science (Cornell University)

ประสบการณ์ทางวิชาการ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        - อาจารย์ประจำ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
           (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
        - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
           (ปีการศึกษา 2557 – 2558)
         - อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
           (มกราคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

 • มหาวิทยาลัยสึคุบะ (Tsukuba University), เมืองสึคุบะ (Tsukuba), จังหวัดอิบาระกิ (Ibaraki), ประเทศญี่ปุ่น      
         - อาจารย์พิเศษ (Visiting Lecturer) Graduate School of Systems and Information Engineering
           (1 กันยายน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)

 • มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University), กรุงโตเกียว (Tokyo), ประเทศญี่ปุ่น
        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ (Assistant Professor) Waseda Institute for Advanced Study
            (1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

 • มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University), เมืองอิธาคา (Ithaca), รัฐนิวยอร์ก (New York), สหรัฐอเมริกา
        -
  อาจารย์พิเศษ (Visiting Lecturer) Department of City and Regional Planning
             (1 มกราคม พ.ศ. 2555 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)
        - นักวิจัย (Research Support Specialist) Program on Applied Demographics
             (พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)
        - ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) Department of City and Regional Planning
             (สิงหาคม พ.ศ. 2551 – ธันวาคม พ.ศ. 2554)
        - ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) Department of City and Regional Planning
             (สิงหาคม พ.ศ. 2550 – พฤษภาคม พ.ศ. 2551)

รางวัล

 • JSRSAI Annual Meeting Best Presentation Award, ตุลาคม พ.ศ. 2557
  ได้รับจาก The 51st Annual Meeting of Japan Section of the Regional Science Association International,
  เมืองชิบะ (Chiba), ประเทศญี่ปุ่น
 • PRSCO Excellence Graduate Student Paper Award, กรกฎาคม พ.ศ. 2554
  ได้รับจาก The 22nd Pacific Regional Science Conference Organization, กรุงโซล (Seoul), สาธารณรัฐเกาหลี

ทุนวิจัยและทุนการศึกษา

 • ทุนวิจัย SERVIR-Mekong, พ.ศ. 2560–2561
  ได้รับจาก SERVIR, the National Aeronautics and Space Administration (NASA), and the United States Agency for International Development (USAID) สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง "Assessing Impacts of Rubber Prices on Land Use Change in the Eastern Region of Thailand"
 • ทุนวิจัยพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช, พ.ศ. 2560–2561
  ได้รับจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์เศรษฐกิจภูมิภาคด้วยดัชนี Ellison-Glaeser กรณีศึกษา ภาคตะวันออกของประเทศ"
 • ทุนวิจัยการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
  ได้รับจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและ
  สังคมในชุมชนเมืองเขต อ.เมืองอุดรธานี และพื้นที่ข้างเคียงจากภาวะน้ำท่วมเพื่อการจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการ
  เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ"
 • Grant Program for Promotion of International Joint Research, Fiscal Year 2015 (พ.ศ. 2558)
  ได้รับจาก มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง "Global Backward and Forward
  Multiplier Analysis: The Case of Japanese Automotive Industry"
 • Grant-in-Aid for Young Scientists, Fiscal Year 2014–2015. (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558)
  ได้รับจาก Japan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง
  "The Integration of Computable General Equilibrium and Spatial Agent-Based Modeling for Disaster
  Management Policies: The Case of Japanese Automobile Industry in Thailand"
 • Waseda University Grants for Special Research Projects, Fiscal Year 2013 (พ.ศ. 2556)
  ได้รับจาก มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง "The Economic Impact of the
  First-Time Car Buyer Tax Rebate Program in Thailand on Japanese Automobile Industry"
 • Teaching and Research Assistantship, 2008–2011 (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554)
  ได้รับจาก Department of City and Regional Planning, มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) สำหรับทุนค่า
  เล่าเรียนเต็ม ประกันชีวิตและสุขภาพ และค่าใช้จ่าย ตลอดปีการศึกษา 2008–2011
 • Summer Research Travel Grant, 2011 (พ.ศ. 2554)
  ได้รับจาก The Graduate School, มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University)
 • Summer Research Grant, 2010 (พ.ศ. 2553)
  ได้รับจาก Department of City and Regional Planning, มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University)
 • International Research Travel Grant, 2010 (พ.ศ. 2553)
  ได้รับจาก The Mario Einaudi Center for International Studies, มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University)


ผลงานวิชาการ

บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 • Chen, G., Thill, J.C., Anantsuksomsri, S., Tontisirin, N., and Tao, R. (Forthcoming 2018). Stand age estimation of rubber (Hevea brasiliensis) plantations using an integrated pixel- and object-based tree growth model and annual Landsat time series. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing.
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (Forthcoming 2018). Computable general equilibrium of real estate and financial crisis vulnerability. International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology.
 • Chanthamas, S., Anantsuksomsri, S., and Tontisirin, N. (2017). Review of urban flood impact reduction due to climate change adaption driven by urban planning management in Pathumthani province, Thailand. International Review for Spatial Planning and Sustainable Development. vol. 5, no. 4, pp.42–53. https://www.jstage.jst.go.jp/article/irspsd/5/4/5_42/_pdf
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2016). A spatial agent-based model of a congestion game:
  Evolutionary game theory in space. The Annals of Regional Science. Vol.57, no.2-3, pp. 371–391. DOI
  10.1007/s00168-016-0770-9
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2015). Book Review: How to Study Public Life, by J. Gehl and B.
  Svarre. International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology. vol. 5, pp. 67–
  68.
 • Srisamran, S. and Anantsuksomsri, S. (2015). A study of electricity planning in Thailand: An integrated topdown and bottom-up modeling analysis. International Journal of Building, Urban, Interior and
  Landscape Technology.
  vol. 5, pp. 49–65.
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2015). The impacts of mass transit improvements on residential
  land development values: Evidence from the Bangkok Metropolitan Region. Urban Policy and
  Research
  , vol. 33, no. 2, pp. 195–216. DOI: 10.1080/08111146.2014.982791
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2014). Distributional impact of university-led revitalization on the
  neighborhood economy: A Computable General Equilibrium model of a small urban area.
  International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology. vol. 4, pp. 5–22. DOI:
  10.14456/built.2014.6
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2014). Book review: Visualizing the Data City: Social Media as a
  Source of Knowledge for Urban Planning
  , by P. Cicuccarelli, G. Lupi, and L. Simeone. International
  Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology.
  vol. 3, pp. 77–78.
 • Mansury, Y, Tontisirin, N., and Anantsuksomsri, S. (2012). The Impact of the built environment on the
  location choices of the creative class: Evidence from Thailand. Regional Science Policy and Practice,
  vol. 4, no. 3, pp. 183–205. DOI: 10.1111/j.1757-7802.2012.01068.x

บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ

 • Tontisirin, N. and Anantsuksomsri, S. (2016). Book review: Urban acupuncture, byJ. Lerner. Journal of Architectural/Planning Research and Studies. vol. 13, no. 2, pp. 123–126.
 • Anantsuksomsri, S. and Tontisirin, N. (2013). Agent-based modeling and disaster management. Journal ofArchitectural/Planning Research and Studies. vol. 10, no. 2, pp. 1–14.

บทความในหนังสือ

 • Mansury, Y, Anantsuksomsri, S., and Tontisirin, N. (Forthcoming 2017). Integrating Big Data into a
  Geospatial Framework of Disaster Impact Analysis. In Schintler, L., and Chen, Z. (Eds.). Big Data for
  Urban and Regional Science
  . Routledge: New York.
 • Anantsuksomsri, S., Pattanapong, N., and Tontisirin, N. (2017). Global backward and forward multiplier
  analysis: The case study of Japanese automotive industry. In Shibusawa, H., Sakurai, K., Mizunoya, T.,
  and Uchida, S. (Eds.), Socioeconomic Environmental Policies and Evaluations in Regional Science:
  Asian Perspectives 24
  (pp. 319–337). Singapore: Springer. DOI 10.1007/978-981-10-0099-7_17
 • Francis, J., Tontisirin, N., Anantsuksomsri, S., Vink, J., and Zhong, V. (2015). Alternative strategies for
  mapping ACS estimates and error of estimation. In Hoque, N. and Potter, L. B. (Eds.), Emerging
  Techniques in Applied Demography
  (pp. 247–273). Dordrecht: Springer Netherlands. DOI: 10.1007/978-
  94-017-8990-5_16
 • Tontisirin, N. and Anantsuksomsri, S. (2012). An economic approach to urban design: an integration of
  economic-based analysis and urban design. In Horayangkura, V., Walter Jamieson, W., & Mallikamarl, P.
  (Eds.), Design and Development o/Sustainable Cities: The International and Thai Perspectives on
  Urban Design in the 21st Century
  (pp. 83-91). Bangkok: Thammasat University

บทความในเอกสารประกอบการประชุม

 • Adulphakdee, M. and Anantsuksomsri, S. (2017). Adaptation to urban terrorism: A case study of the City of Yala. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 153–166). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Anantsuksomsri, S., Phoomikiattisak, D., and Tontisirin, N. (2017). An application of complex system modeling to analyze land use change in the eastern region of Thailand. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 61–74). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Kingsai, S. and Anantsuksomsri, S. (2017). The Impacts of sugarcane burning on urban areas: Case Study of the City Chonburi and Ban Bung, Chonburi Province. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 185–199). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Mano, P. and Anantsuksomsri, S. (2017). An application of cellular automata on examining land use change in Sriracha District Chonburi Province. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 23–39). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Thongchompoo, P. and Anantsuksomsri, S. (2017). The roles of fintech on the development of an innovation district in Bangkok. In Anantsuksomsri, S. (Ed.), Proceeding Book URPAS 2017 (pp. 305–76). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
 • Chanthamas, S. and Anantsuksomsri, S. (2016) Urban Planning and Climate Change Adaptation: A Case
  Pathumthani Province. In Tontisirin, N. and Anantsuksomsri, S. (Eds.), Proceeding Book PRSCO 2016.
  Pathumthani: Thammasat University Faculty of Architecture and Planning.
 • Anantsuksomsri, S. (2010). The Spatial Analysis on the Impacts of Mass Transit Improvements on
  Residential Land Values: The Case Study of Bangkok Metropolitan Area, Thailand. In Car, A.,
  Griesebner, G., and Strobl, J. (Eds.), Geospatial crossroads @ GI_Forum '10: Proceedings of the
  Geoinformatics Forum Salzburg
  (pp. 18–21). Berlin: Wichmann.
 • Tontisirin, N. and Anantsuksomsri, S. (2010). Residential Location Decisions: A Case of the Bangkok
  Metropolitan Area. In Car, A., Griesebner, G., and Strobl, J. (Eds.), Geospatial crossroads @ GI_Forum
  '10: Proceedings of the Geoinformatics Forum Salzburg
  (pp.211–214). Berlin: Wichmann.


การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

 • “An application of Complex System modeling to analyze land use change in the eastern region of Thailand” (with Phoomikiattisak, D. and Tontisirin, N.) Presented at the Urban and Regional Planning Academic Symposium 2017, Bangkok, Thailand. June 5, 2017
 • “Urban Risk Assessment under Climate Change: The Case Study of Udonthani.” (with Tontisirin, N. and
  Marome, W.) Presented at the Urban and Regional Planning Academic Symposium 2015,
  Prathumthani, Thailand. June 5, 2015

การนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

 • “A Regional Economic Analysis using Ellison-Glaeser Index: A case study of Eastern Region of Thailand.” Presented at the 65th North American Meetings of the Regional Science Association International, Vancouver, Canada. November 8–11, 2017
 • “Modeling Land Use Changes from the Ground up: An Application of Cellular Automata-Markov and Agent-based Models of the Eastern Region of Thailand.” (with Phoomikiattisak, D. and Tontisirin, N.) Presented at the 65th North American Meetings of the Regional Science Association International, Vancouver, Canada. November 8–11, 2017
 • Land Use Change in the Eastern Economic Corridor of Thailand: An Application of Cellular Automata-Makov Model.”  (with Phoomikiattisak, D. and Tontisirin, N.) Presented at the 54th Annual Meeting of Japan Section of the Regional Science Association International, Kyoto, Japan. October 6–8, 2017
 • Measuring Area-Based Innovation Systems: An Analytical Framework for Regional Development in Thailand.”  (with Tontisirin, N.) Presented at the 25th Pacific Regional Science Conference Organization, Tainan, Taiwan, May 17–20, 2017
 • Assessing Impacts of Rubber Prices on Land Use Change in the Eastern Region of Thailand.”  (with Wongsasuthikul, P. and Tontisirin, N.) Presented at the 25th Pacific Regional Science Conference Organization, Tainan, Taiwan, May 17–20, 2017
 • “Assessing Innovation Systems on the Economic Corridor of Thailand.” (with Tontisirin, N.) Presented at
  the 13th International Conference Asian Association of Leaning, Innovation, and Coevolution Studies,
  Bangkok, Thailand. October 3–4, 2016.
 • “Urban Planning and Climate Change Adaptation: A Case Study of Urban Flood in Pathumthani
  Province.” (with Chanthamas, Y.) Presented at the 14th Pacific Regional Science Conference
  Organization Summer Institute, Bangkok, Thailand. June 27–29, 2016
 • “The Impact of Flood on Residential Land Value: An Evidence of the Bangkok Metropolitan Region.” (with Tontisirin, N. and Trepermsub, T.) Presented at the 62nd North American Meetings of the Regional
  Science Association International, Portland, Oregon, USA. November 11–14, 2015
 • “Global Backward and Forward Multiplier Analysis: The Case Study of Japanese Automotive Industry.”
  (with Puttanapong, N. and Tontisirin, N.) Presented at the 52nd Annual Meeting of Japan Section of the
  Regional Science Association International, Okayama, Japan. October 10–12, 2015
 • “Spatio-Temporal Analysis of Urban Risk: A Case of Flood in Urban Areas in Udonthani, Thailand.” (with
  Tontisirin, N. and Marome, W.) Presented at the 61st North American Meetings of the Regional Science
  Association International, Washington, D.C., USA. November 12–15, 2014
 • “An Agent-Based Modeling Approach to Disaster Resilience: The Case Study of Flood Management in
  Thailand.” (with Tontisirin, N.) Presented at the 51st Annual Meeting of Japan Section of the Regional
  Science Association International, Chiba, Japan. October 3–5, 2014
 • “Identifying the Paths of Destruction in a Catastrophic Event.” (with Mansury, Y. and Tontisirin, N.)
  Presented at the 60th North American Meetings of the Regional Science Association International,
  Atlanta, Georgia, USA. November 13–16, 2013
 • “The Role of Real Estate in the Economy of Thailand: A Financial Computable General Equilibrium
  Approach.” Presented at the 50th Annual Meeting of Japan Section of the Regional Science
  Association International, Tokushima, Japan. October 12–14, 2013
 • “Evolutionary Game Theory in Space: A Micro-Foundation Agent-Based Model of Congestion.” (with
  Tontisirin, N. and Mansury Y.) Presented at the International Conference 2013 on Spatial Planning and
  Sustainable Development, Beijing, China. August 30–September 1, 2013
 • “Built environment and the location choices of the creative class: Evidence from Thailand.” (with
  Mansury, Y.) Presented at the Joint Association of European Schools of Planning (AESOP) and
  Association of Collegiate Schools of Planning (ACSP) Congress Dublin 2013, Dublin, Ireland. July 17–19,
  2013
 • “The Economic Impact of the First-Time Car Buyer Tax Rebate Program in Thailand: A Computable
  General Equilibrium Approach.” (with Tontisirin, N. and Puttanapong, N.) Presented at the 23rd Pacific
  Regional Science Conference Organization, Bandung, Indonesia. July 2–4, 2013
 • “Assessing the Economic Impact of Natural Disaster on Vulnerable Populations.” (with Mansury, Y. and
  Tontisirin, N.) Presented at the 23rd Pacific Regional Science Conference Organization, Bandung,
  Indonesia. July 2–4, 2013
 • “Evolutionary Game Theory in Space: A Micro-Foundation Agent-Based Model of Congestion.” (with
  Tontisirin, N. and Mansury Y.) Presented at the 23rd Pacific Regional Science Conference Organization,
  Bandung, Indonesia. July 2–4, 2013
 • “The Impact of the Built Environment on the Location Choices of the Creative Class: Evidence from
  Thailand.” (with Mansury, Y. and Tontisirin, N.) Presented at the 59th North American Meetings of the
  Regional Science Association International, Ottawa, Canada. November 7–10, 2012
 • “A Reassessment of the Social and Economic Benefits of Rural Schools on Local Communities: The Case
  of New York State.” (with Tontisirin, N., Francis, J., Sipple, J.) Presented at the 59th North American
  Meetings of the Regional Science Association International, Ottawa, Canada. November 7–10, 2012
 • “Game Theory in Space: An Agent-Based Modeling Approach to Iterated Prisoner’s Dilemma within
  Geographic Information Systems.” (with Mansury, Y. and Tontisirin, N.) Presented at the 9th World
  Congress of Regional Science Association International, Timisoara, Romania. May 9–12, 2012
 • “The Distributional Impact of University-Led Revitalization on the Neighborhood Economy: A Computable General Equilibrium Model of a Small Urban Area.” (with Mansury, Y. and Tontisirin, N.) Presented at the 58th North American Meetings of the Regional Science Association International, Miami, Florida, USA. November 9–12, 2011
 • “Game Theory in Space: An Agent-Based Modeling and Geographic Information System Approach.” (with
  Tontisirin, N. and Mansury, Y.) Presented at the 58th North American Meetings of the Regional Science
  Association International, Miami, Florida, USA. November 9–12, 2011
 • “Developments in Data Visualization for Demographers.” (with Francis, J., Vink, J., Tontisirin, N., Li, X., and
  Zhong, V.) Presented at the Cornell Population Program Encore Conference, Ithaca, New York, USA.
  October 28, 2011
 • “The Role of Real Estate in the Economy of Thailand: A Financial Computable General Equilibrium
  Approach.” (with Tontisirin, N.) Presented at the 22nd Pacific Regional Science Conference
  Organization, Seoul, Republic of Korea. July 3–9, 2011
 • “Characteristics of Housing in New York State, Mapping Key Indicators from the 2010 Census.” (with
  Francis, J., Tontisirin, N., Li, X., and Vink, J.) Presented at State of Upstate New York Conference,
  Syracuse, New York, USA. June 7, 2011
 • “The Impact of the Built Environment on the Location Choices of the Creative Class: Evidence from
  Thailand.” (with Tontisirin, N. and Mansury, Y.) Presented at the 13th Annual Cornell Southeast Asia
  Program Graduate Student Symposium, Ithaca, New York, USA. March 2–4, 2011
 • “A Spatial Analysis of the Impacts of Mass Transit Improvement on Residential Land Values in the Bangkok Metropolitan Region.” Presented at the 57th North American Meetings of the Regional Science
  Association International, Denver, Colorado, USA. November 10–13, 2010
 • “Series of posters depicting the spatial-temporal aspects of population change from 2000 to 2009.” (with Francis, J., West, R., and Tontisirin, N.) Presented at the Cornell Population Program Encore
  Conference, Ithaca, New York, USA. October 1, 2010
 • “The Spatial Analysis on the Impacts of Mass Transit Improvements on Residential Land Values: the Case
  Study of Bangkok Metropolitan Area, Thailand.” Presented at GI-Forum 2010, the University of
  Salzburg, Salzburg, Austria. July 6–9, 2010
 • “Applied Spatial Demography.” (with Tontisirin, N. and Francis, J.) Presented at the Cornell Population
  Program Encore Conference, Ithaca, New York, USA. September 18, 2009
 • “A Structural Path Analysis of State and Local Impacts of University Expenditures in a Time of Hollowing
  Out.” (With Azis, I.J. and Tontitsirin, N.) Presented at the 55th North American Meetings of the
  Regional Science Association International, Brooklyn, New York, USA. November 19–22, 2008

งานบริการทางวิชาการ

 • คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 • คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 14th Pacific Regional Science Conference
  Organization Summer Institute, Bangkok, Thailand, 27–29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 • คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 10th World Congress of the RSAI, Bangkok,
  Thailand, 26–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • คณะบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Journal of Regional Science
 • คณะบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับชาติ International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape
  Technology
 • ผู้พิจารณาตรวจสอบบทความ (manuscript reviewer) ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ: วารสาร The Annals of
  Regional Science, วารสาร Computers, Environment and Urban Systems, และ วารสาร Studies in Regional
  Science
 • ผู้พิจารณาตรวจสอบบทความ (manuscript reviewer) ของวารสารวิชาการระดับชาติ: วารสาร Thammasat
  Review, วารสาร Journal of Architectural/Planning Research and Studies, วารสาร International Journal of
  Building, Urban, Interior and Landscape Technology, และ วารวาร The Environment and Natural
  Resource Journal

งานสอนและฝึกอบรม

 • Area-Based Innovation. โครงการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับการพัฒนายุค Thailand 4.0”. จังหวัดพิษณุโลก. 5 กันยายน พ.ศ. 2560
 • IDE-JETRO Symposium: High-Speed Railway and the Landscape of Thailand 2030. Intercontinental Hotel Bangkok, กรุงเทพมหานคร. 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. 24–27 พฤษภาคม พ.ศ.
  2559

รายวิชาที่สอน

 • 2503442 เศรษฐศาสตร์เมือง (Urban Economics)
 • 2503616 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางแผน (Research Methods for Planning)
 • 2503646 เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับการวางแผน (Analytical Techniques for Planning)
 • 2503647 การวางแผนสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ (Urban Environmental Planning for Disaster Mitigation)
 • 2503676 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวางแผน (Advanced GIS for Planning)
 • 2503678 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน (Geographical Information Systems for Planning)
 • 2503687 พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและภาค (Economic and Social Development of City and Region)
 • 2503702 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสำหรับการวางแผน (Advanced Research Method for Planning I)
 • 2503894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar)
 • 2540621 วิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง (Research Method in Urban Design)
 • 2541412 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 (Architectural Design V)
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440