ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  
sirirat

อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ ศรประสิทธิ์
Aj. Sirirat Sornprasit (Ph.D.)

Education:
B.Arch (Chulalongkorn Univeristy)
D.E.S.S – Concervoire et realizer avec le bois (Ecole d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, U of Bordeaux I)
D.E.A - L’Urbanisme et ses Terriores (Institut d’Urbanism de Paris, U of Paris 12)
Ph.D. in Socio-cultural Environmental Studies (Graduate school of Frontier Science, U of Tokyo)

ผลงานวิชาการ:

บทความในวารสารวิชาการ

- Sereerat, S. (2013), The ‘Self-made’ Public Place: A Spatio-Cultural Identity of Two Asian Cities, Beijing Planning Review. Beijing. Vol.2, 21-36.

- Sereerat, S. (2013), Emergence of Unconventional Street Vending during Bangkok’s Flooding Crisis in 2011, Journal of Habitat Engineering and Design: selected papers from ISHED conference 2012, Shanghai, Kyushu, 129-136.

- Sereerat S. and Legrand G., (2009), The Efficiency of Structural Sealant Glazing (SSG) on Timber Frame: The Innovative Façade System for  Sustainable Environment (ประสิทธิภาพของระบบการติดตั้งกระจกด้วยวัสดุยาแนวชนิดรับแรงโครงสร้างบนกรอบไม้ : นวัตกรรมระบบกรอบอาคารเพื่อสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน),  JARS 6,1(2552) : 65-83, ISBN: 1905-2022 , Thailand.


บทความในวารสารสถาปัตยกรรม

- Sereerat S. (2013), Could it be a tree ?, Art4D, Thailand, http://www.art4d.asia/news-detail.php?id=129

- Sereerat S. (2013), 2k540 Aki-Oka Artisan, Art4D 195, Thailand, http://www.art4d.asia/news-detail.php?id=2&title=2k540%20AKI-OKA%20Artisan

- Sereerat S. (2012), Lost in Creative Structures, Art4D 191, Apr: , Thailand, http://www.art4d.com/templates/v3/story_detail.php?issue=191&art=25

- Sereerat S. (2010), Respect, dialoque, and metaphor, Art4D 172, May10 : 95-100, Thailand, http://www.art4d.com/templates/v3/story_detail.php?issue=172&art=7

- Sereerat S. (2010), Zaana Priztker Prize 2010, Art4D, Thailand

- Sereerat S. (2010), In the Beginning, Art4D 176, Nov : 60-63, Thailand, http://www.art4d.com/templates/v3/story_detail.php?issue=176&art=18

- Sereerat S. (2009), Genetic Code, Art4D 166, Dec09-Jan10 : 68-73, Thailand.


บทความเสนอในการประชุมและรายงาน

- Sereerat, S. (2013), Bangkok Street Vending, Identity and Glocality: The Case of Siam Commercial District, 12th International Congress Asian Planning Schools Association 2013, November 1st-3rd, Taipei.

- Sereerat, S. (2013), Shopping and Street Vending in the Glo-cal Context: the case of Bangkok, 43rd Annual Meeting of Urban Affair Association 2013, April 3rd -6th, San Francisco.

- Sereerat, S. (2012), The ‘Self-made’ Public Place: A spatio-Cultural Identity of Two Asian Cities, International Conference on Urban Design Asia 2012, October 17th -19th, Seoul.                                                                                                                                                                                                           

- Sereerat, S. (2012), Emergence of Unconventional Street Vending during Bangkok’s Flooding Crisis in 2011, The International Society of Habitat Engineering and Design (ISHED) 2012, October 13th -15th, Shanghai.


งานวิจัย

2558
หัวหน้าโครงการ-โครงสร้างและวัสดุในงานออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง

2546

ผู้ช่วยวิจัย โดยมีหัวหน้านักวิจัย Guillaume Legrand ภายใต้หัวข้อวิจัยเรื่อง Timber Architectural Research: Innovative timber facade frame  for curtain wall system โดย Centre technique de bois et ameublement (CTBA) : Pôle de construction, Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 3 เดือนทุนวิจัย ทุนการศึกษา และรางวัล:

2558
ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ของภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ โครงสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรมผังเมือง สนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 3 เดือน

2556
ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย International conference Supporting Funds for Young Researchers- Global-COE เพื่อเสนอผลงานวิจัย “Bangkok Street Vending, Identity and Glocality: The Case of Siam Commercial District”, ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International Congress Asian Planning Schools Association 2013, November 1st-3rd, Taipei.

2555

- ทุนมหาวิทยาลัยโตเกียว The University of Tokyo Academic Research Grant Program, 2012 – 2nd Term    สนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน

- ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนการนำเสนอบทความในต่างประเทศ เพื่อเสนอผลงาน “Shopping and Street Vending in the Glo-cal Context: the case of Bangkok” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 43rd Annual Meeting of Urban Affair Association 2013, April 3rd -6th, San Francisco.

- The Honorable Mention paper “The Emergence of Unconventional Street Vending during Bangkok’s Flooding Crisis in 2011” on 1st International Conference of ISHED (International Society of Habitat Engineering and Design), the theme of which “Asia City in the New Age”.

2553

ทุนมหาวิทยาลัยโตเกียว The 2nd Academic Research Grant Program of The University of Tokyo (International) 2010 สนับสนุนค่าเดินทางไปทำการวิจัยระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ 3 เดือน

2551-2557
ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยแนวหน้า รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2549 สาขา Interdisciplinary study จัดสรรทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้าน Urban development study ณ Department of Socio-cultural Environmental Studies, Graduate school of Frontier Science, The University of Tokyo.

2550

ทุนเข้าร่วมสัมนา Salzburg Seminar’s Freeman Fellowship Program 2006: Session 437, “Public-Private Partnerships: Harnessing Markets to Drive Development” 14-19 November 2006. Zalzburg Seminar.งานสอนและฝึกอบรม
:

2558-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557-2558  
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนวิชา ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 5 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2

2550-2551
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนวิชา ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 3

2548-2550
อาจารย์ประจำ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สอนวิชา ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง   วัสดุและอาคาร 3   ปฏิบัตการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 1   ปฏิบัตการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 2    ปฏิบัตการออกแบบสถาปัตยกรรม 2   งานระบบและเทคโนโลยีอาคารเชิงบูรณาการประสบการณ์ทำงานด้านอื่น:

2549-2555
- ที่ปรึกษาการจัดเวิร์คชอป วางแผน ดำเนินรายการ ล่าม และนักเขียน สำหรับเวิร์คชอป Creative structure: Diverse form composed of diverse material by Jun Sato, 1-2 March 2012

- กรรมการพิจารณาหลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต

- กรรมการพัฒนาแบบอาคารปฏิบัติการผังเมืองและสถาปัตยกรรม

- อนุกรรมการประสานงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ IASTE 2006

- กรรมการจัดการประกวดแบบอนุสรณ์สถานซึนามิ อ.เขาหลัก จ.พังงา จัดโดย สภาสถาปนิกThe Committee of Tsunami Memorial Design Competition, Council of Architecture of Thailand

- กรรมการออกข้อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 ความถนัดทางสถาปัตย์

2548
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบด้วยไม้ บริษัท BPSMILCOM.co.ltdผลงานออกแบบ:

2555
ออกแบบตกแต่งภายใน โครงการบ้านที่อยู่อาศํย N-house บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

2554
ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน โครงการบ้านที่อยู่อาศํย K-house อาคารพานิชย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 40 ตร.ม. อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

2550   
ออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นที่อยู่อาศัย โครงการบ้านอนันตกูล อาคารสูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. เชิงสะพานซังฮี้ เขตบางพลัด กรุงเทพ

2549   
ออกแบบตกแต่งภายใน โครงการบ้านที่อยู่อาศํย P-house บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 500 ตร.ม. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2548   
ออกแบบตกแต่งภายใน โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ PLATO SHOWROOM ขนาดพื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม., ชั้น 3 อาคาร สยามพารากอน, เขตปทุมวัน กรุงเทพรายวิชาที่สอน:

2503161 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 (Studio in Environmental Design 1)
2503131 โครงสร้างและวัสดุ (Structure and Materials)
2503262 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2 (Studio in Environmental Design 2)
2503556 สัมมนาการออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง (Urban Architectural Design Seminar)
2540627 มูลฐานการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Fundamentals)


 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440