ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
Aj. Nattapong Punnoi (Ph.D.)


Education:
B.Eng. in Urban Engineering (U. of Tokyo, Japan)
M.Eng. in Urban Engineering (U. of Tokyo, Japan)
Ph.D.Eng. in Urban Engineering (U. of Tokyo, Japan)

ผลงานวิชาการ

 • พ.ศ. 2554
  • คณะทำงาน: โครงการ "Review and Redesign Master Plan of Lumpini Sacred Garden, Lumpini Province, Nepal" โดย University of Tokyo และ UNESCO
 • พ.ศ. 2553
  • คณะทำงาน: โครงการ “วางแผนและออกแบบพื้นที่รอบสถานีรถไฟและพื้นที่กลางเมือง เขต Sawara
   เมือง Sawara จังหวัด Chiba” โดย University of Tokyo
 • พ.ศ. 2552
  • คณะทำงาน: โครงการ “วางแผนและออกแบบพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่า เขต Sawara เมือง Sawara จังหวัด Chiba” โดย University of Tokyo
 • พ.ศ. 2551
  • คณะทำงาน: โครงการ “วางแผนและออกแบบชุมชนเมือง เขต Asuke เมือง Toyota จังหวัด Aichi”
   โดย University of Tokyo
  • คณะทำงาน: โครงการ “วางแผนและออกแบบพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่า เขต Sawara เมือง Sawara จังหวัด Chiba” โดย University of Tokyo
 • พ.ศ. 2550
  • คณะทำงาน: โครงการ “วางแผนการรักษาทัศนียภาพเมือง เขต Shinjuku Tokyo” โดย University of Tokyo
  • คณะทำงาน: โครงการ “วางแผนและออกแบบชุมชนเมือง เขต Yatsuo เมืองToyama จังหวัดToyama”
   โดย University of Tokyo
 

ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์

 • พ.ศ. 2557
  • Nattapong Punnoi. “The Renaissance of Bangkok Main Street: a Trial of Deliberative Planning Approach” City planning review (Under review)
  • Nattapong Punnoi. “Supporting Factors of Stakeholder Participation in Development Process of Sustainable Tourism in Living Heritage Area: a Case Study of Iwami Ginza, Japan” Academic Journal of Architecture. Chulalongkorn University (Under review)
  • Report of The Renewal of Ratchdamnean Street (Bangkok) Project. Urban design and development Center. 2014
 • พ.ศ. 2556
  • Nattapong Punnoi. “The record of citizen participation on World Heritage registration of IWAMIGNZAN”. Chiri, Kokonshoin, No.700, vol.58, 2013.11.1, pp. 64 – 71 (ภาษาญี่ปุ่น)
  • วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หัวข้อ “Development Process of Stakeholder Collaboration for Prevention Planning against Tourism Impact in Living Heritage Area: a Case Study of Iwami Ginzan”  (Ph.D.Eng (Urban Engineering), The University of Tokyo)
 • พ.ศ. 2555
  • Nattapong Punnoi, "Heritage Management Plan-Making Process in Living Heritage Area: The Case Study of IWAMIGINZAN COLLABORATIVE TOWNMEETING", Global Center of Excellence Program (the University of Tokyo) Center for Sustainable Urban Regeneration Annual Meeting 2012 Poster Session: Young Researcher Award 2012 for Sustainable Urban Regeneration, 16 June 2012, Tokyo, Japan
 • พ.ศ. 2554
  • Takefumi Kurose, Nattapong Punnoi, Fenghao Li, Shulan Fu, "Development Control for Cultural Heritage Site and its Surrounding - A Case Study on the Lumbini Master Plan by Kenzo TANGE" 11th International Congress Asian Planning Schools Association, 19-21 September 2011, The University of Tokyo, Japan (Oral presentation)
 • พ.ศ. 2553
  • Punnoi, N., Kubota A., Suzuki, R., Sakuraba K., Okuma M., "A Study for the improvement of visitors Rambling Activities in SAWARA Historic Area" Summaries of Technical Papers of Annual Meeting Architectural Institute of Japan 2010 F-1 Urban planning, pp.557-562
  • NextStep: Report of the master plan of Sawara CBD and station area Project. Urban design Lab, The university of Tokyo. 2010
 • พ.ศ. 2552
  • Punnoi, N., Kubota A., "Role and Self-Developing Process of Local group in Preservation and Tourism: Case of "Onogawa TO Sawara No Machinami Wo Kangaeru Kai" in Sawara" Summaries of Technical Papers of Annual Meeting Architectural Institute of Japan 2009 F-1 Urban planning, pp.91-92
  • Punnoi, N., "The Relationship between Conservation and Tourism: a Case Study on Historic Preservation Area in Sawara" 2nd Asian Academy for Heritage Management Conference, 1-3 December 2009, Heritage Studies Centre, Institute for Tourism Studies, Macao S.A.R., China (Oral presentation)
 • พ.ศ. 2551
  • วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หัวข้อ “A Study on the Relationship between the Development Process of Preservation and Tourism in the Historic Area: A Case of Sawara Preservation District for Group of Historic Buildings” 
  • Punnoi, N., Eguchi, K., Yang H., Daido, A., Nakajima, N., Nishimura, Y., “The development of method to discuss about “Akiya Bank”: The report of MACHIZUKURI supporting activities in Yatsuo, Toyama city part 1-2”, Summaries of Technical Papers of Annual Meeting Architectural Institute of Japan 2008 F-1 Urban planning, pp.1081-1084
  • หนังสือ “การสร้างทัศนียภาพในชุมชนเขต Shinjuku No.8” เผยแพร่โดยสำนักงานเขต Shinjuku
 

งานบริการวิชาการ

 • พ.ศ. 2556
  • บรรยายหัวข้อ “การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่มรดกโลก Iwami Ginza Silver Mine” ณ หอประชุมใหญ่สมาคมพ่อค้าแห่งเกียวโต เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม 2556
 • พ.ศ. 2555
  • บรรยายหัวข้อ “การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในชุมชนในพื้นที่มรดกโลก Iwami Ginza Silver Mine” ณ หอประชุมใหญ่บริษัท Asahi เขตชินจุกุ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18 มีนาคม  2555
  • บรรยายหัวข้อ “การวางผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมเมืองOoda จังหวัด Shimane วันที่ 30 มิถุนายน 2555
 • พ.ศ. 2553
  • บรรยายหัวข้อ “ผลการวิเคราะห์และแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟและพื้นที่ใจกลางเมือง เขต Sawara เมือง Sawara จังหวัด Chiba” ณ ห้องประชุม สำนักงานเมือง Sawara จังหวัด Chiba วันที่ 13 มีนาคม 2553
 • พ.ศ. 2552
  • บรรยายหัวข้อ “หนทางสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในเขตเมืองSawara” ณ ห้องประชุม สำนักงานเมือง Sawara
   จังหวัด Chiba วันที่ 25 พฤษภาคม 2552
  • บรรยายหัวข้อ “กิจกรรมการอนุรักษ์ในเมืองSawara” งานสัมมนาเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมเขตคันโต ประเทศญี่ปุ่น ณ เมือง Sawara วันที่ 27 กรกฏาคม 2552
 • พ.ศ. 2551
  • บรรยายหัวข้อ “ผลวิเคราะห์และการออกแบบพี้นที่จุดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเขต Asuke (Asuke Chousa Houkoku Kai)” ณ ห้องประชุม สำนักงานเขต Asuke  เมือง Toyota จังหวัด Aichi วันที่ 29 กรกฎาคม 2551
  • บรรยายหัวข้อ “วิธีสร้างทัศนียภาพในชุมชนเขต Shinjuku” ณ ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรมเขต Shinjuku เมืองโตเกียว วันที่ 9 พฤษภาคม 2551
  • บรรยายหัวข้อ “วิธีพัฒนาชุมชนด้วยมือของเราเอง” ณ ห้องประชุมกลาง ศูนย์สวัสดิการสุขภาพ เขต Yatsuo เมือง Toyama จังหวัด Toyama วันที่ 3 มีนาคม 2551
 • พ.ศ. 2550
  • บรรยายหัวข้อ “ระบบและแนวคิดการใช้ประโยชน์บ้านร้างในเมืองNara ประเทศญี่ปุ่น” ณ หอประชุมใหญ่ Nara Women’s University  จังหวัด Nara  วันที่ 30 กันยายน 2550
 

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ การประกวด “Fukuya Idea Competition 2009”  จากผลงานออกแบบ “Wa: The First Step from Fukaya for the Global Environment Reproduction” (ปี 2552)
 • รางวัลชมเชย การประกวด “Kyoto MACHIZUKURI Student Contest 2007” จากผลงานออกแบบ “ทางลัด ทางลับ ทางเรียน ( Komichi Yorimichi Manabimichi )”  (ปี 2550)
 • รางวัลชนะเลิศจากการประกวด “Sawara City Design Contest ครั้งที่ 2 (2007)” จากผลงานออกแบบ “รั้ว ช่องว่าง สายน้ำ ( Hei?Koushi?Suiro )”  (ปี 2550)
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440