ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย
Asst.Prof. Prin Jhearmaneechotechai


Education:

สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Urban Design, DPEA Metropoles d'Asie Pacifique มหานครในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la Villette ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
Ph.D Candidate, Ecole Doctorale: Ville, Transport et Territoires,
Université Paris-Est ปารีส ประเทศฝรั่งเศส


ผลงานวิชาการ:

พ.ศ. 2559
- “ฐานข้อมูลแผนที่อำเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2503”, “Database of 1960 maps of Mueang districts of Thailand”, Academic Journal of Architecture (AJA), Vol.65, 2016 บนฐานข้อมูล ACI อ้างอิงระดับนานาชาติ

พ.ศ. 2558
- “ผังเมืองเฉพาะกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์: กรณีศึกษามหานครปารีสและลอนดอน สำหรับการอนุรักษ์พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร” , "Specific plan for conservation of Historic Town: Case study of Paris and London for the Rattanakosin area in Bangkok", in Thai, Academic Journal of Architecture (AJA), Vol.64, 2015 บนฐานข้อมูล ACI อ้างอิงระดับนานาชาติ

- "Aquatic Cities in the Central Plain of Thailand : study of urban form and maps of 1960.", Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning, Vol.11, 2015 (Smart Asian Cities) บนฐานข้อมูล TCI อ้างอิงระดับชาติ

พ.ศ. 2557
- “Consequences from the government's mega-projects to Thai resilient and adaptable society: from 1952 to 2012” paper presented in The 2nd GPSS-GLI International Symposium Sharing and Creation of Knowledge, Wisdom and Values for Sustainable and Resilient Society Date: January 19-22, 2014 Organized by: Graduate Program in Sustainability Science – Global Leadership Initiative (GPSS-GLI), Graduate School of Frontier Sciences (GSFS), The University of Tokyo

- "วังสวนดุสิต : เมื่อพระพุทธเจ้าหลวง สร้างบ้านสร้างเมือง", ในส่วน "ถนน" "การก่อสร้างถนน" และ "คลอง" ของวังสวนดุสิต ผู้แต่ง: บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช สำนักพิมพ์มติชน, 2557

พ.ศ. 2556
-"Study of Bangkok's land use and form of the land plot along the main canals from the 1906-1941's map": Relation of water, agriculture and land plots in the West of Bangkok., paper for the conference "Architecture of Southeast Asian Cities: how do architectural and urban expressions of modernity relate to heritage?", June 2013, ENSAPB, Paris, France

พ.ศ. 2555
-"Water Management in the beginning of 20th Century in Thailand", Prin JHEARMANEECHOTECHAI, Bundit CHULASAI, ?Silapa Wattanatham-Art&Culture?, Vol.33 No.7,P.32-37,May 2012, in Thai

-"Water Brick" 2012, Edition ASA (Association of Siamese Architects), Chapter 2, Water and cities, Prin JHEARMANEECHOTECHAI, Terdsak TECHAKITKAJORN, Danai THAITAKOO, Poon KWANSUWAN.

พ.ศ. 2554
- "Evolution of water system for agricultural and urban development: The Central Plain of Thailand in the beginning of 20th century", Paper presented in 2nd CU:ADS 2011 (Chulalongkorn University Architectural Design Symposium 2011), “Learn from the Past, Design for the Future”, Bangkok, Thailand . September 14, 2011

พ.ศ. 2553
- “The study of the Tha Chin basin boundaries and overlapping territories from the government sectors’ maps”, paper presented in CU:Ads 2010 symposium, Chulalongkorn University, September 2010

พ.ศ. 2552
- "Conservation measures for ancient towns in Thailand", paper presented in Bulletin de l’Observatoire de Siem Reap- Angkor, patrimoine et developpement- Siem Reap 2010

- "Bangkok Historic Canal: AGRICULTURAL TRACES IN URBAN PHENOMENON", PAPER PRESENTED IN ACAU BKK 2009  (Asia Coalition for Architecture and Urbanism)  the 4th international  workshop ,BANGKOK 2009  

พ.ศ. 2551
- “Floating markets: The tide of amphibious identity”, paper presented in ACAU KL 2007 (Asian Coalition for Architecture and Urbanism) the 3rd International Workshop “Making global cities-Linkages and Identity”, Kuala Lumpur, Malaysia, July 2007

 

ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์

พ.ศ. 2553
- “The study of the Tha Chin basin boundaries and overlapping territories from the government sectors’ maps”, paper presented in CU:Ads 2010 symposium, Chulalongkorn University, September 2010

พ.ศ.2552
-   "Bangkok Historic Canal : AGRICULTURAL TRACES IN URBAN PHENOMENON", PAPER PRESENTED IN ACAU BKK 2009  (Asia Coalition for Architecture and Urbanism)  the 4th international  workshop ,BANGKOK 2009 

พ.ศ.2550
- “Floating markets: The tide of amphibious identity”, paper presented in ACAU KL 2007 (Asian Coalition for Architecture and Urbanism) the 3rd International Workshop “Making global cities-Linkages and Identity”, Kuala Lumpur, Malaysia, July 2007

 

รายวิชาที่สอน:

- 2503415 URBAN REHABILITATION
- 2503463 UA Design 3(Studio)
- 2503464 UA Design 4 (Studio)
- 2503131 Structure & Materials
- 2503132 Evolution of Human Settlements

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440