ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  
อาจารย์ ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์
Aj. Pornsan Vichienpradit (Ph.D)

Education:

B.Eng. in Urban Engineering (U. of Tokyo, Japan)
M.Eng. in Urban Engineering (U. of Tokyo, Japan)
Ph.D.Eng. in Urban Engineering (U. of Tokyo, Japan)

ผลงานวิชาการ

 • พ.ศ. 2557
  • นักวิจัย: โครงการ "ศึกษาและวิจัยพัฒนาการในการดำเนินงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชุมชนและที่อยู่อาศัย
   ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์". เสนอต่อ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • คณะทำงาน: โครงการ "ศึกษาศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าและโครงการศึกษาดัชนี
   ศักยภาพการเดินเท้า". ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง. เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • คณะทำงาน: โครงการ "พัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลากรุงเทพ ระยะที่ 2". ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง.
   เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • คณะทำงาน: แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นริมน้ำบางกอก 57: ย่านวังเดิม จัดโดยกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, เม.ย. 2557.
  • คณะทำงาน: โครงการกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5, ม.ค.-เม.ย. 2557.
 • พ.ศ. 2556
  • คณะทำงาน: โครงการ "วางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง". ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง.
   เสนอต่อ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พ.ศ. 2553
  • คณะทำงาน: โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์,
   มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน.
  • คณะทำงาน: Community Revitalization Through Arts : A Case Study of Kadeejeen Neighborhood, เสนอต่อ Asian City Innovation System Initiative (CIAASIA)
  • คณะทำงาน: โครงการกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2 โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์,
   ส.ค.-พ.ย. 2553.
  • นักวิจัย: โครงการมาตรฐานผังเมือง กรุงเทพมหานคร โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เสนอต่อ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (2553)
 • พ.ศ. 2552
  • คณะทำงาน: แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นริมน้ำบางกอก 52 : ย่านกุฎีจีนและชุมชนบ้านบุ
   จัดโดยกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, มี.ค.-มิ.ย.2552.
  • อาจารย์ประจำโครงการ: โครงการสถาปัตย์อาสาปีที่ 8 ร่วมกับเทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม,
   เม.ย. 2552.
 • พ.ศ. 2551
  • อาจารย์ประจำโครงการ: โครงการปฏิบัติการออกแบบวางผังย่านพาณิชยกรรมสยามสแควร์: SIAM SQUARE FOOT STREET จัดโดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ส.ค.2551
  • อาจารย์ประจำโครงการ: โครงการปฏิบัติการออกแบบวางผังย่านพาณิชยกรรมสวนหลวง: SUAN LUANG FOOD STREET จัดโดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
   โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ส.ค.2551
 

ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์

 • พ.ศ. 2556
  • Pornsan Vichienpradit, Religious Facilities and Urban Planning: Conflicts between Conservation
   and Development around Wat Mangkorn, 12th International Congress of Asian Planning Schools
   Association (APSA 2013), held by Asian Planning Schools Association, October 2013, Taipei,
   Taiwan.
  • นิรมล กุลศรีสมบัติ, พรสรร วิเชียรประดิษฐ์, “กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการชุมชน
   ของประเทศญี่ปุ่น”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "การพัฒนาคนชุมชน องค์การและสังคม พัฒนบริหารศาสตร์กับทางเลือกใหม่ ด้านการพัฒนาในอนาคต", 13-14 มิถุนายน 2556, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  • Pornsan Vichienpradit, “Structure of Conflicts on Conservation of Buddhist Temples and Surroundings in Bangkok, Thailand”, Summaries of Technical Papers of Annual Meeting 2013, Architectural Institute of Japan, 30 August – 1 September, 2013, Sapporo, Japan.
 • พ.ศ. 2555
  • Pornsan Vichienpradit, Conservation of Religious Facilities and Surroundings: Contrasts between Buddhist, Islamic and Catholic Communities in Bangkok, Thailand, AESOP 26th Annual Congress, held by Asian Planning Schools Association (AESOP 2012), 11-15 July 2012, Ankara, Turkey.
  • Pornsan Vichienpradit (2012), “A Study on Conservation of Religious Facilities in Bangkok, Thailand – Differences between 3 Religious Communities”, Summaries of Technical Papers of Annual Meeting 2012, Architectural Institute of Japan, 12-14 September, 2012, Nagoya, Japan.
 • พ.ศ. 2554
  • Pornsan Vichienpradit, Religious Facilities Conservation Problems in Bangkok: focus on the conflict case of Wat Kanlaya, 11the International Congress of Asian Planning Schools Association (APSA 2011), held by Asian Planning Schools Association, 19-21 September 2011, Tokyo, Japan.
 • พ.ศ. 2551
  • พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ (2551), พัฒนาการการจัดระเบียบแผงลอยและบทเรียน ของประเทศญี่ปุ่น สู่ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการในประเทศไทย, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง  นวัตกรรมเมือง - เมืองนวัตกรรม จัดโดย  ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  • VICHIENPRADIT, Pornsan and NISHIMURA, Yukio. (2008), “A Study on Effects of Spaces and Activities of Yataimura (Stall Village) ; Through the View as a Method for Downtown Revitalization”, Summaries of Technical Papers of Annual Meeting 2008, Architectural Institute of Japan, 18-20 September, 2008, Hiroshima, Japan.
 

วิชาชีพ

 • คณะกรรมการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 2556
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440