ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะเพทย์
Asst. Prof. Komgrit Thanapet


Education:
Bachelor of Architecture (2nd honors), Chulalongkorn University
Master of Architecture (By Research), University of Canberra, Australia
Ph.D. Candidate in Urban Planning, National Cheng Kung University, Taiwan

ผลงานวิชาการ:

พ.ศ. 2554
- นักวิจัยและวิทยากรบรรยาย: มหาวิทยาลัยในย่าน: จุฬาร่วมสานมรดกวัฒนธรรมชุมชน โดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2553
- คณะทำงาน: โครงการกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2 โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2552-2551
- กรรมมาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ประจำปี 2551-2552

พ.ศ. 2551
- ประธานคณะทำงานการจัดการประชุมวิชาการ CDAST 2008: Intellectuals, Creativity and Innovation for Self-sufficiency

พ.ศ. 2551-2550
- คณะทำงาน :  โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองนครสวรรค์ เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ

พ.ศ. 2550
- คณะทำงาน : โครงการประเมินโครงการบ้านเอื้ออาทร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ

พ.ศ. 2549-2548
- คณะทำงาน : โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการ พัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองพิษณุโลก เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ

พ.ศ. 2549
- คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดแบบแนวคิดทางสถาปัตยกรรม ระดับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใต้หัวข้อ “ขยะ” ในงานสถาปนิก 49 จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ.

- คณะกรรมการตัดสินวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ณ ห้องแกลอรี่ (หอศิลป์รังสิต ตึก 6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

- วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวคิดเรื่องสถาปัตยกรรมสีเขียวและสถาปัตยกรรมยั่งยืน” ในโอกาสงานครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องแกลอรี่ (หอศิลป์รังสิต ตึก 6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

พ.ศ. 2548-2547
- วิทยากรบรรยายในรายวิชา “มาตรฐานการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม” โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

 

ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์:

พ.ศ. 2558
- Thanapet, K. and Kung, S.F., 2015. Spatial Composition and Configuration Changes in Bangkok Metropolitan Region Landscape. Nakrara: Journal of Environmental Design and Planning. Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. Bangkok. Page: 9–28.

- Thanapet, K. & Kung, S. F.. (2015). THE YESTERDAY OF TOMORROW: SPATIAL QUANTITY AND CHANGES OF LANDSCAPE ECOLOGY IN BANGKOK METROPOLITAN REGION, FROM 2007 TO 2012. Proceeding of International Conference on Planning and Design, 2015, NCKU, Tainan, Taiwan.

พ.ศ. 2557
- Thanapet, K., 2014. Shades of Power & The Politics of ‘Rom’. Small Talk Bangkok: What makes a city a good place for everyone? Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. Bangkok. Page: 70–84

พ.ศ. 2555
- กงเฉียนฟา, คมกริช ธนะเพทย์, และหวงนวลชิง. 2555. “เมืองสุขภาวะในไต้หวัน: การพัฒนา การจัดรูป องค์กร การดำเนินการ และดัชนีชี้วัด.” ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม  เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. เอกสารการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2555 “เมืองสุขภาวะ”, 68-85. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พ.ศ. 2554
- คมกริช ธนะเพทย์, 2554. ยูโทเปียสมัยใหม่ (กว่า): ปฏิสันถารแห่งสถาปัตยกรรมและวิถีเมือง. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. หน้า: 33–50

- “Green Justice”. Just City Conference. Department of Urban and Regional Planning, Chulalongkorn University

พ.ศ. 2553
- ผศ. คมกริช ธนะเพทย์, 2553. จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. หน้า: 39-54

พ.ศ. 2552
- “Experiences of Architectural Design Studio with the Communities”. Innovation City Conference.  Department of Urban and Regional Planning, Chulalongkorn University

พ.ศ. 2551
- ผศ. คมกริช ธนะเพทย์ อ. สุรเชษฐ์ เกษมศิริ และอ. ศิโรดม เสือคล้าย, 2551. ปากน้ำโพ 4 มิติ: รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองนครสวรรค์. การประชุมวิชาการ ISACS 2008. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พ.ศ. 2550
- คมกริช ธนะเพทย์, 2550. สารไวรัสและการปลอมแปลงเจตจำนงค์คำร้องขอเปิดคดีว่าด้วยสถาปัตยกรรมและสื่อหลังสมัยใหม่: การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 10. กรุงเทพ.

พ.ศ. 2549
- คมกริช ธนะเพทย์, 2549. เชิงอรรถการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่. สาระศาสตร์: การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 9. กรุงเทพ. หน้า 183–202

พ.ศ. 2548
- คมกริช ธนะเพทย์, 2548. สุนทรียภาพหลังสมัยใหม่: ความน่าจะงาม. สาระศาสตร์: การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 8. กรุงเทพ. หน้า 66 ถึง 82

พ.ศ. 2547
- คมกริช ธนะเพทย์, 2547. การวางผังมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากมุมมองหนึ่งของปรัชญาพุทธ กรณีศึกษา: การพัฒนาของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาค. สาระศาสตร์: การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 7. กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 97 ถึง 114

- คมกริช ธนะเพทย์, 2547. วาทกรรมของสถาปนิกไทยที่มีต่อเรื่องความยั่งยืนในรอบ 10 ปี. เอกสารรวบรวมผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ฮอมภูมิ-สถาปัตยปาฐะ 47 “ วิถีสถาปัตย์ วิถีชุมชน วิถีชาวบ้าน ณ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม 2547. หน้า 20–1 ถึง 20–25

พ.ศ. 2546
- คมกริช ธนะเพทย์, 2546. การสำรวจศูนย์กลางของนิยามถึงชายขอบแนวคิด “(การออกแบบ) สถาปัตยกรรม (อย่าง/ที่) ยั่งยืน”. Sustainable Design การออกแบบอย่างยั่งยืน. กรุงเทพ: Simple Scale Publishing. หน้า 33 ถึง 45

พ.ศ. 2545
- “Definition Survey of Sustainable Architecture Design from the Center to    the Edge”. Bangkok:  Simple Scale Publishing. 13 Pages.

 
ผลงานการประกวดแบบและรางวัลเกียรติคุณ:

- รางวัลความคิดยอดเยี่ยมดีเด่น ในการประกวดแนวคิดทางสถาปัตยกรรมระดับวิชาชีพภายใต้หัวข้อ “Foundation” ในงานสถาปนิก 48 โดยสมาคมสถาปนิก สยามฯ ผลงาน “เมือง: รากฐานอันที่มีชีวิตของโรงเรียนสถาปัตยกรรม”

- รางวัลความคิดยอดเยี่ยมดีเด่น ในการประกวดแนวคิดทางสถาปัตยกรรมระดับวิชาชีพภายใต้หัวข้อ “ไทยใหม่อย่างไรดี” ในงานสถาปนิก 49 โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ผลงาน “เพราะไทยไม่เคยเก่า”
 

รายวิชาที่สอน:
- 2503212 หลักการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2 (Environmental Design Principles II)
- 2503262 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2 (Studio in Environmental Design II)
- 2503263 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3 (Studio in Environmental Design III) 
- 2503341 สังคมวิทยาเมือง (Urban Sociology)
- 2503433 การวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Planning and Management)
- 2503640 สภาพแวดล้อมเมือง (Urban Environment)

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440