ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
Asst. Prof. Jittisak Thammapornpilas (Ph.D)

Education:

สถ.บ. - สถาปัตยกรรม (จุฬาฯ)
M.Arch - Urban Design (C.E.A., L'Ecole d'Architecture de Paris - La Villette),
ผ.ด. - การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต (จุฬาฯ)

ประสบการณ์และผลงาน

 • พ.ศ. 2558
  • เลขานุการในคณะกรรมการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
 • พ.ศ. 2556
  • กรรมการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
  • กรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ปรึกษาและออกแบบการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวบริเวณสองฝั่ง
   แม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2549-2550
  • กรรมการสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย
 • พ.ศ. 2544-2547
  • คณะอนุกรรมการด้านวิเทศน์สัมพันธ์ สภาสถาปนิก
 • พ.ศ. 2543
  • เลขานุการและกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสถาปนิก 44 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
  • คณะกรรมการดำเนินงานการสัมมนาเชิงวิชาการไทย–ฝรั่งเศส โดย สถานเอกอัคราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
   กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2542
  • คณะกรรมการดำเนินงานสัมมนานานาชาติ เรื่องการวางและจัดทำผังเมือง
   โดยสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ช่างภาพโครงการนิทรรศการการภาพถ่าย สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  • คณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงซ่อมแซมพระวิหาร คริสตจักรสืบ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2539
  • สถาปนิกบริษัท อาร์คิเตคแอนโซซิเอท จำกัด
   (คณะออกแบบโครงการออกแบบและปรับปรุงสถานีขนส่งสายเหนือ)
   (คณะออกแบบโครงการศึกษาและปรับปรุงพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร)
 • พ.ศ. 2538
  • อาจารย์ผู้ช่วยสอน ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2537
  • ร่วมประกวดแบบโครงการเมืองใหม่ Cergy – Pontoise ณ ประเทศฝรั่งเศส
 

งานวิจัย

 • พ.ศ. 2560
  • โครงการวางและจัดทำผังเมืองพุนพิน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  • โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
  • โครงการการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
  • โครงการการเตรียมชุมชนอัจฉริยะเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
 • พ.ศ. 2559-2560
  • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดกระบี่
  • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแพร่  จังหวัดแพร่
  • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ดิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ปตท. มหาชน จำกัด
 • พ.ศ. 2557-2558
  • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
  • โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
  • โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบแนวคิด โคงการ Smart City บริษัท ปตท. มหาชน จำกัด
 • พ.ศ. 2556-2557
  • โครงการแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตชั้นใน เพื่อบรรเทาปัญหา
   ปรากฎการณ์เกาะความร้อน
  • โครงการ “เขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay District)” มาตราการทางผังเมืองเพื่อใช้ป็นเครื่องมือในการควบคุมลักษณะทางกายภาพเมือง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2555-2556
  • โครงการพัฒนามาตราการ กลไก และเครื่องมือ ในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
  • โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมวัดมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก
 • พ.ศ. 2553-2555
  • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
  • โครงการนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ. 2553-2555
  • โครงการความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะทางกายภาพกับสภาวะอุณหภูมิในระดับจุลภาคของกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2552
  • โครงการการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
 • พ.ศ. 2550
  • โครงการจัดทำเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
   (การจัดทำแผนและผังแม่บทบนที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และแผนปฏิบัติการโครงการเมืองใหม่เชิงอนุรักษ์ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย)
 • พ.ศ. 2549
  • โครงการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
  • โครงการกำหนดสาระสำคัญสำหรับการรับรองโครงการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน
  • โครงการจัดทำเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
 • พ.ศ. 2548
  • โครงการสำรวจทางโบราณคดี เพื่อกำหนดขอบเขตโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
   อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
  • โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง
 • พ.ศ. 2547
  • โครงการจัดทำผังเมืองเฉพาะบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง
  • การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพฯ ชั้นในและบริเวณใกล้เคียง
  • โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ
 • พ.ศ. 2546
  • โครงการนำร่องเพื่อการป้องกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองด่าน-คลองบางขุนเทียน-คลองสนามชัย
  • โครงการจัดทำต้นฉบับมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม “คู่มือสถาปนิก” (ระยะที่ 1)
 • พ.ศ. 2545
  • โครงการจัดทำผังเบื้องต้นศูนย์ราชการรัฐสภาแห่งใหม่
 • พ.ศ. 2544
  • โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์: ติดตามตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและเอกชนในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (แผนปฏิบัติการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการใช้ที่ดินในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์)
 

บทความวิชาการ

 • Urban spatial development to mitigate Urban Heat Island effect in the inner area of Bangkok, Nakhara Journal.
 • การออกแบบชุมชนเมืองในสถานการณ์ไม่ปกติ การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • "พื้นที่ชุมนุมทางการเมืองกับการออกแบบชุมชนเมือง." การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2556
  “Inclusive City” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 20 ธันวาคม 2556
 • โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะนครปารีส การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์
 • ปารีส-ออสมาน การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์
 • มุกมังกร การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์ หน้า 94-100
 • ทัศนียวิเคราะห์ (Picturesque Analysis) การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์ หน้า 113-121
 • สุขภาพเมือง วิบากกรรมคนเมือง (Urban Help) การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์ 2548
 • เมืองใต้ร่มเงา: การออกแบบชุมชนเมืองประหยัดพลังงาน การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2551
  เรื่อง เมืองประหยัดพลังงาน หน้า 11-21
 • รูปทรงเมืองกับอุณหภูมิ-ความน่าอยู่ในกรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2552
  เรื่อง นวัตกรรมเมือง – เมืองนวัตกรรม หน้า 229-245
 • เมืองก(ล)างร่ม การประชุมวิชาการนวัตกรรมพลังงาน 2552
 • ห่มเงา หนาวแดด การประชุมวิชาการนวัตกรรมพลังงาน 2553
 • เมืองก(ล)างร่ม (ภาคต่อ) การประชุมวิชาการนวัตกรรมพลังงาน 2554
 

หนังสือ

 • จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ. 2558. สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น (Urban Design Basic). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 

วิชาชีพ

 • คณะกรรมการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 2553
 • คณะกรรมการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 2554
 • คณะกรรมการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 2555
 • คณะกรรมการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 2557
 

รายวิชาที่สอน

 • 2503212 Environmental Design Priciple II
 • 2503262 Environmental Design II STU
 • 2540627 Urban Design Fundamentals
 • 2540641 Urban Design Studio
 • 2503211 Computer Application for Urban Architecture I
 • 2503212 Computer Application for Urban Architecture II
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440