ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา
Assoc. Prof. Panit Pujinda (Ph.D.)

Education:

B.Arch. (Chulalongkorn U., Thailand),
M.R.P. in Transport Planning (S.U.N.Y. - Albany, U.S.A.),
Dr.-Ing. In Transport Engineering (Darmstadt U. of Tech., Germany)


ผลงานวิชาการ:

พ.ศ. 2557
- โครงการวางผังเมืองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จังหวัดปราจีนบุรี (อำเภอกบินทร์บุรีและศรีมหาโพธิ์)
โครงการ 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยจังหวัดปราจีนบุรี
- โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก – เชียงใหม่
โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
- โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการ 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

พ.ศ. 2556
- โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน
โครงการ 14 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
โครงการ 14 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ. 2555
- โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง เมืองอุตสาหกรรม เมืองศูนย์ราชการ เมืองการศึกษา และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์
โครงการ 4 เดือน ทุนสนับสนุนโดยคณะกรรมการผังเมือง

พ.ศ. 2554
- โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
โครงการ 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการวิจัยเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานทางเท้าในย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมเมือง กรณีศึกษา ย่านปทุมวัน”
โครงการ 6 เดือน ทุนสนับสนุนโดย the Deutsche Gesellschaft f?r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Development and Implementation of Climate Protection Programme in Thailand, Project No.2008-9297.6
- โครงการศึกษาขั้นรายละเอียดของโครงการนำร่องการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
โครงการ 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553
- โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
โครงการ 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2552
- โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
โครงการ 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการวางและจัดทำผังเมืองอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงการ 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยจังหวัดระยอง

พ.ศ. 2551
- โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการจัดทำแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555
โครงการ 6 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2550
- การสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค : จังหวัดสุโขทัย ปีที่สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.2550 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.).
- โครงการประเมินทิศทางและแนวทางแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการ 45 วันทุนสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ
- โครงการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร โครงการ 20 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรุงเทพมหานคร
- โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางผังเมืองรวม โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ. 2549
- กิจกรรมและการสัญจรบนทางเท้าย่านธุรกิจถนนสีลม ปีที่สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.2549 ทุนสนับสนุนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


พ.ศ. 2542
- 1999 The settlement pattern of industrial development on the border among four major regions in Thailand”, funding from Faculty of Architecture Chulalongkorn University
- รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ที่มี อุตสาหกรรมหนาแน่น กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.2542 ทุนสนับสนุนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พ.ศ. 2541
- ผลของนโยบายกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อรูปแบบการเติบโตของเมือง ปีที่สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.2541 ทุนสนับสนุนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- 1998 “The impacts of BOI's industrial development policies on urban development in Thailand”, funding from Faculty of Architecture Chulalongkorn University
 
-------------------------------------------------------------------------------

ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์:

พ.ศ. 2555
- “เกณฑ์มาตรฐานทางเท้าในย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมเมือง กรณีศึกษา ย่านปทุมวัน” การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 8, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 – 16 มีนาคม 2555.
- “ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรน้ำและปัญหาอุทกภัยกับสุขภาวะเมือง” การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2555 “เมืองสุขภาวะ” 23 มีนาคม 2555.

พ.ศ. 2554
- “ผังเมืองที่เป็นธรรม – การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง” งานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1, 25 มีนาคม 2554

พ.ศ. 2553
- “Transit Oriented Development กับการพัฒนาเมืองและระบบคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 7, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 ตุลาคม 2553.

พ.ศ. 2551
- “บัญญัติสิบประการสำหรับการวางแผนการขนส่งและจราจรเพื่อเมืองประหยัดพลังงาน” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2551 เรื่อง “เมืองประหยัดพลังงาน”, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 พฤศจิกายน 2551, หน้า 61-74.

พ.ศ. 2550
- พนิต ภู่จินดา. “คาดผิด – ผิดคาด” เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2550 สาระศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, http://www.sarasatr.info/files/s50-21.pdf
- พนิต ภู่จินดา. “การบูรณะฟื้นฟูระดับเมืองด้วยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและจราจรระดับภาค” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2550: หน้า 59 – 72.
- Pujinda, Panit. “Aerotropolis: Yes or No for Asian Megacities?.” Proceedings of the 12th Inter-University Seminar on Asian Mega-Cities. Seoul National University, South Korea 29 March – 1 April 2007. pp. 1 – 9
- Pujinda, Panit. “Public involvement procedures in world class cities: Cities with international airports”, Proceedings of the 7th International Conference on Urban Planning and Environment (UPE7), Bangkok, Thailand, online http://www.upebangkok.org/images/Jan_3/Room_6/p02/Full_paper_UPE7.doc
- Pujinda, Panit. “The Competitiveness of Airport Regions in Southeast Asia: The lesson from two arch rivals in Europe” in Nakhara: Journal of Oriental Design and Planning, Faculty of Architecture Chulalongkorn University, Volume 2. pp.69 – 80.                                                                                                                                                                 

พ.ศ. 2549
- พนิต ภู่จินดา. “สีลมสี่มิติ” เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2549 สาระศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. http://www.sarasatr.info/files/49/s49-43.pdf

พ.ศ. 2543
- พนิต ภู่จินดา. “การวางแผนภาคและเมืองด้วยแผนยุทธศาสตร์.” วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปีพุทธศักราช 2543: หน้า 127-135.

พ.ศ. 2542
- 1999 “Strategic Approach for Urban and Regional Planning”, The Academic Journal of Faculty of Architecture, Chulalongkorn Universtiy.
- พนิต ภู่จินดา. “ผลของโครงการโดดเดี่ยว.” เอกสารบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการสาขาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง และผังเมือง ครั้งที่ ๑ เรื่อง “มหานคร”: หน้า 15-25.
- พนิต ภู่จินดา. “โครงการรูปแบบอุตสาหกรรมในพื้นที่รอยต่อระหว่างภาค กรณีศึกษาอุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นรอยต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๔ จังหวัด.”  สาระศาสตร์สถาปัตย์ 2542 ฉบับ 2: หน้า 63-82.

 
-------------------------------------------------------------------------------
รางวัลเกียรติยศ
พ.ศ. 2550
- Merit Award for Distinguished Presentation, “Public involvement procedures in world class cities: Cities with international airports”, The 7th International Conference on Urban Planning and Environment (UPE7), Bangkok, Thailand
 
-------------------------------------------------------------------------------
วิทยากร
พ.ศ. 2555
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2555
- “วิชาการจัดการผังเมือง” หลักสูตรการัพฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 6,สถาบันพระปกเกล้า 19 – 21 กรกฎาคม 2555
 
พ.ศ. 2554
“การผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย, สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง (18 กันยายน)
 
พ.ศ. 2553
“การขนส่งอย่างยั่งยืนในกรุงเทพฯ จะเป็นจริงได้อย่างไร, กรุงเทพมหานคร (2 เมษายน)
 
พ.ศ. 2550

 “ปัญหาเมือง”, สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (19 มกราคม)

 
พ.ศ. 2549
“Aerotropolis กับนครสุวรรณภูมิ” สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (13 กรกฎาคม)
 
-------------------------------------------------------------------------------

กรรมการและที่ปรึกษา

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
พ.ศ. 2557
ผู้แทนรัฐบาลไทย ใน The GMS Task Force on Urban Development, Asian Development Bank (ADB)
 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักผังเมืองไทย
 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการฝ่ายวิชาการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
 
พ.ศ. 2550 – 2551     
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ (คำสั่งคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการที่ ๑/๒๕๕๑)
 
- อนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมประจำส่วนกลาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 
- กรรมการ คณะกรรมการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๗/๒๕๕๐)
 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 
พ.ศ. 2549 – 2550
กรรมการกำกับการศึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนย่านบางนา-ศรีนครินทร์ (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, เจ้าของโครงการ)
 
-------------------------------------------------------------------------------
หนังสือ:
- พนิต ภู่จินดา. 2556. การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
(เอกสารวิชาการลำดับที่ 90).
 
- พนิต ภู่จินดา. 2556. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
- พนิต ภู่จินดา. 2556. คู่มือการออกแบบระบบกายภาพเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน. กรุงเทพฯ: โครงการพัฒนากลไก
สนับสนุนทางวิชาการเพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างพื้นที่สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความยั่งยืนในบริบทเมือง.
 
- พนิต ภู่จินดา. 2550. วิพากษ์เมือง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (111 หน้า)
 
-------------------------------------------------------------------------------
รายวิชาที่สอน:
ระดับปริญญาตรี
- 2503331 การวางผังการขนส่งเมือง
- 2503515 การวางแผนภาคและเมือง
- 2503565 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 5
ระดับปริญญาโท
- 2503690 สัณฐานวิทยาเมือง
- 2503675 ปฏิบัติการวางแผนภาค
ระดับปริญญาเอก
- 2503704 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440