ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
Asst. Prof. Apiwat Ratanawaraha (Ph.D.)


Education:

B.Eng. in Urban Engineering (U. of Tokyo, Japan)
M.Phil. in Land Economy (U. of Cambridge, U.K.), M.C.P (M.I.T., U.S.A.)
Ph.D. in Economic Development and Technology Policy (M.I.T., U.S.A.)

ผลงานตีพิมพ์:

หนังสือ

 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2558) ปริทัศน์ความรู้ เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2557) ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576. เชียงใหม่: แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณาธิการหนังสือ

 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (บรรณาธิการ) (2556) “ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย” กรุงเทพฯ: ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • Ratanawaraha, A., Chairatana, P., Ellis, W.W. (2013) “Innovation Systems in Southeast Asia” Bangkok: Chulalongkorn University Press.
บทความในหนังสือ
 • “บทนำ” ใน อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (บรรณาธิการ) (2556) “ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย” กรุงเทพฯ: ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • “โครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาระบบนวัตกรรม” ใน ปรีดา ยังสุขสถาพร (บรรณาธิการ) (2549) I5: พลวัตนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.
 • Ratanawaraha, A. (2016) " Inequality, Fragility, and Resilience in Bangkok " in Mancini,
  F.and O Suilleabhain, A (eds) "Building Resilience in Cities under Stress."
  New York : International Peace Institutel
 • Ratanawaraha, A. (2013)“Introduction: Innovation Systems in Southeast Asia.” In Ratanawaraha, A., Chairatana, P., Ellis, W.W. (2013) Innovation Systems in Southeast Asia. Bangkok : Chulalongkorn University Press.
 • “Singapore – Reinventing the Innovation Economy.” In Ratanawaraha, A., Chairatana, P., Ellis, W.W. (2013) Innovation Systems in Southeast Asia. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
 • “Bangkok.” In Shirley, I. and Neill, C. (2013) Metropolitan Cities in Asia and the Pacific. London: Rutledge.
 • “Measuring Geography of Innovation: A Literature Review” (with Polenske, K. R. ) in Polenske, K. R. (ed) The Economic Geography of Innovation (2007), Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp.30-59.
 • “Does Income Distribution Affect Innovation?” in Gibson, D., Heitor, M. and Ibarra-Yunez, A. (eds.) (2007) Connecting People, Ideas, and Resources across Communities, Series on “Technology Policy and Innovation” Ashland, OH: Purdue University Press. pp. 259-288.
 • “Infrastructure as Technological Foundation” (with Juma, C.) in UN Millennium Project (2005) Innovation: Applying Knowledge in Development. Task Force on Science, Technology, and Innovation, London: Earthscan.
 • “Drivers of Travel Demand in Cities of the Developing World” (Kuala Lumpur Case) (with Gakenheimer, R. and Zegras, C.) in World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (2004) Mobility 2030: Meeting the Challenges to Sustainability. Geneva: WBCSD.
บทความในวารสาร
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2555) “บทแนะนำหนังสือ Water: The Epic Struggle for Wealth, Power, and Civilization” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2552) “เครื่องมือการเงินเพื่อการฟื้นฟูเมือง” วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2543) “ทำเอง ควบคุม หรือปล่อยอิสระ: บทเปรียบเทียบการแทรกแซงของรัฐในตลาดบริการขนส่งสาธารณะนอกระบบ” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 137-162.
 • "Urban futures : anticipating a world of cities" (with G. Karuri-Sebina and K.H. Haegeman)
  foresight, 18(5), 449 - 453
 • Ratanawaraha, A and Chalermpong, S.(2016) " How the Poor Travel in Bangkok "
  Transportation Research Record. 2568. 83-89.
 • Chalermpong, S., Ratanawaraha, A and Sucharitkul, S. (2016) " Market and Institutional
  Characteristics of Passenger Van Sevices in Bangkok, Thailand."
  Transportation Research Record. 2016. 2581. 88-94
 • Ratanawaraha, A., Chalermpong, S. and Chullabodhi, C  " Walking Distance of Commuters after model Shift to Rail Transit in Bangkok " Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies. 2015. 11. 1467-1478.
 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2015) “Monopoly Rents in Motorcycle Taxi Services: Evidence from Bangkok, Thailand.” Transportation Research Record. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. 2015. Forthcoming.
 • Chalermpong, S. and Ratanawaraha, A. (2015) “Land Use Impacts on Station Access Behaviors of Bangkok Bus Rapid Transit Passengers.” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Forthcoming.
 • Ratanawaraha, A. (2015) “Bangkok’s Challenges towards Sustainability and Inclusiveness” Shanghai Urban Planning Review. Forthcoming.
 • Ellis, W. Ratanawaraha, A., Diskul, D. Chandrachai, A. (2013) “Social Entrepreneurship as a Mechanism for Agro-Innovation: Evidence from Doi Tung Development Project, Thailand.” International Journal of Business and Social Science. 3(23). 138-151.
บทความเสนอในการประชุมและรายงาน
 •  กฤติญา นิมมานรดี, ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2555) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร” (ร่วมกับ) การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 15-16 มีนาคม 2555 จ.ชลบุรี.
 •  อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2554) “ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ในประเทศไทยในช่วงปี 2524-2548” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2553 เรื่องเมืองเป็นธรรม. จัดที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และสฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ (2553) “รูปแบบการกระจุกตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2553 เรื่องนวัตกรรมเมือง เมืองนวัตกรรม. จัดที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  วันที่ 18 ธันวาคม 2553.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2550) “(บาง) ประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์ของการฟื้นฟูเมือง. บทความประกอบการเสวนา “การฟื้นฟูเมือง” จัดโดยสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง. จัดที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 21 สิงหาคม 2550.
 •  อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2543) “บททบทวนและวิพากษ์แนวคิดความสมดุลระหว่างงานกับที่อยู่อาศัยในการวางแผนมหานคร” เสนอในการประชุมวิชาการสาขาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองและผังเมือง ครั้งที่ 1 เรื่อง “มหานคร” 24 มกราคม 2543. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S., and Chullabhodi, C. (2015) Walking Distance of Commuters after Modal Shift to Rail Transit in Bangkok. Paper presented at the 2015 EASTS (Eastern Asia Society for Transportation Studies) conference, Cebu, 11-14 September 2015.
 • ?Chalermpong, S. and Ratanawaraha, A. (2015) “Travel Behavior of Residents of Condominiums near Bangkok’s Rail Transit Stations.” Paper presented at the World Congress on Transport Research. Rio de Janeiro, Brazil. 15-18 July, 2013.
 • Ratanawaraha, A. (2012) “City Innovation Systems in Southeast Asia: Informality, Intermediaries, and Incentives.” Paper presented at the 10th GLOBELICS International Conference “Innovation and Development.”Hangzhou, China. 8-11 November 2012.
 •  Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2011) “Infrastructure-Induced Rent and Rent Seeking:  A Case Study of a Bangkok Airport.” Paper presented at the International Transportation Economic Development (I-TED) Conference 2011. Charleston, WV, USA. 1-3 May, 2011.
 • Chalermpong, S. and Ratanawaraha, A. (2011) “Differences in High-Density Residential Development along Bangkok’s Rail Transit Corridors.” Paper presented at the International Transportation Economic Development (ITED) Conference 2011, Charleston, WV, USA. 1-3 May 2011.
 • Ratanawaraha, A. and Tiyawongsuwan, S. (2010) “Spatial Patterns of Creative Industries in Bangkok.” Paper presented at 7th ASIALICS International Conference “Global Recession and Reform of Innovation Systems in Asia”, Taipei, Taiwan. 15-17 April 2010.
 •  Ratanawaraha, A. (2010) “Regulatory and Governance Issues in Controlling Urban Development in the Bangkok Metropolitan Region.” Paper presented at the International Workshop on Sustainable City Region. Tainan, Taiwan. 23-25 February, 2010.
 • Ratanawaraha, A. (2008) “Bangkok: A Situational Yet Unjust City.” Paper presented at the Asia-Pacific Metropolitan Development Forum. Chinese Executive Leadership Academy Pudong (CELEP), Shanghai, China. 2-6 November 2008.
 • Ratanawaraha, A. (2007) “The Rise of Late Standardizers: Challenges and Opportunities in the Global Economy” Paper presented at the Mossavar-Ramani Center for Business and Government, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Cambridge, MA. 12 October 2007.
 • Ratanawaraha, A. (2005) “Late Standardization: From Catching-Up to Forging Ahead” Paper presented at the 2nd ASIALICS International Conference “Innovation Policy and Management in Changing Asia, Jeju Island, South Korea. April 2005.
 • Ratanawaraha, A. (2004) “International Standards, Trade, and Technological Development: Issues and Implications for Developing Countries” Paper presented at the 1st ASIALICS International Conference “Innovation Systems and Clusters in Asia: Challenges and Regional Integration”, Bangkok, Thailand. April 2004.
 •  Ratanawaraha, A. (2003) “Does Income Distribution Affect Innovation?” Paper presented at the 7th International Conference on Technology Policy and Innovation, Monterrey, Mexico. June 2003.
 • Ratanawaraha, A. (2003) “Knowledge, Institutions, and Urban Economic Development” Paper presented at the 8th Inter-University Conference on Asian Megacities, Tsinghua University, Beijing, China. March 2003.
 • Ratanawaraha, A. (2000) “Hypermarkets and Traditional Fresh Markets in Transition: the Bangkok Case” Paper presented at the 5th Inter-University Seminar on Asian Megacities, Seoul National University, South Korea. February 2000.
บทความในจุลสาร TRENDNOVATION SOUTHEAST
 • “Urban Security is not Secure” Issue 24, December 2012. (with W. Pruecksamars)
 • “Facing The Immeasurable: Black Holes In Southeast Asia’s Shadow Economies” Issue 23, November 2012. (with A. Pritchard)
 • “All For One And One For All: Sharing in Southeast Asia” Issue 22, October 2012. (with A. Pritchard)
 • “Clustering for Development” Issue 21, September 2012.
 • “All Aboard: Growing Middle-Class Tourism in Southeast Asia” Issue 20, August 2012. (with A. Pritchard)
 • “Whither (or Wither) Local NGOs?” Issue 19, July 2012. (with W. Pruecksamars)
 • “The Rise of Renewable Energy and NIMBY-ism” Issue 18, June 2012. (with W. Pruecksamars)
 • “Intra-Regional Public-Private Partnerships.” Issue 17, March 2012. (with W. Pruecksamars)
 • “Capitalizing on History.” Issue 16, February 2012.
 • “Privatizing Public Planning.” Issue 15, January 2012.
 • “Informal Mobility is Here to Stay.” Issue 14, October 2011.
 • “The Future of Domestic Migration in Southeast Asia.” Issue 13, September 2011.
 • “Coming of the Grey Collar Age.” Issue 7, March 2011.
 • “In Gates We Trust.” Issue 3, March 2010.
 • “From Forest to Food to Feedstock.” Issue 1, January 2010.

บทความในหนังสือพิมพ์

 • “มักกะสันไม่ควรเป็นเฉพาะสวน” มติชนรายวัน. วันที่ 16 เมษายน 2558.
 • “พัฒนาริมน้ำด้วยกระบวนการ ไม่ใช่การก่อสร้าง” มติชนรายวัน. วันที่ 12 มิถุนายน 2558.
 • “ที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิพื้นฐาน” มติชนรายวัน. วันที่ 9 กรกฎาคม 2558.
 • "อุบัติเหตุรถตู้ ต้องแก้ไขในระดับนโยบายขนส่งสาธารณะ"
    (เขียนร่วมกับ ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ ) มติชนรายวัน. วันที่ 6 มกราคม  2560
 
งานวิจัย:
 
หัวข้อด้านการพัฒนาเมือง นโยบายที่ดินและเศรษฐกิจเมือง

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558-60
นักวิจัย – โครงการ Fostering Climate Resilience through Entertaining Games ในแผนงาน Global Resilience Partnerships
(ทุนสนับสนุนจาก FHI360, The Rockefeller Foundation, USAID, SIDA)
 
2557-58
นักวิจัย -โครงการนโยบายการพัฒนาโครงข่ายและการเชื่อมต่อในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเพื่อรองรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานีขนส่งมวลชนในบริบทไทย
(ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 
หัวหน้าโครงการ - โครงการ Pilot Deployment of Community-Based Online Communication Platforms in Low-Income Communities in Bangkok
(ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation)
 
2555-57
หัวหน้าโครงการ - โครงการปริทัศน์สถานภาพความรู้เรื่องเศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย
(ทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ)
 

2555-56            

หัวหน้าโครงการ - โครงการ Informal City Dialogues: The 2040 Challenge for Bangkok
(ทุนสนับสนุนจาก Forum for the Future และ The Rockefeller Foundation)
 
หัวหน้าโครงการ - โครงการ System and Institutional Interfaces between Informal and Formal Transportation in Bangkok
(ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation)
 
2554-55
หัวหน้าโครงการ - โครงการนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ของรัฐ กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข รบ.553 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
(ทุนสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี)
 
2554-54
นักวิจัย – โครงการการขนส่งข้ามพรมแดนของประเทศไทย
(ทุนสนับสนุนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
นักวิจัย – โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
(ทุนสนับสนุนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
หัวหน้าโครงการ - โครงการ Chulalongkorn Lecture Series: Inequality and Injustice in Access to Resources and Basic Services in Thailand
(ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation)
 
2553-54
ผู้วิจัยด้านเศรษฐกิจและสถาบัน - โครงการ Community Revitalization through Art:  Case Studies of Two Bangkok Neighborhoods
(ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation)
 
2553
หัวหน้าโครงการ – โครงการ รูปแบบการกระจุกตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาธุรกิจบริการสถาปัตยกรรม โฆษณา และซอฟต์แวร์
(ทุนสนับสนุนจาก International Development Research Centre - IDRC)
 
2552-55
หัวหน้าโครงการ - โครงการ Towards Innovative, Liveable, and Prosperous Asian Megacities
(ทุนสนับสนุนจาก International Development Research Centre - IDRC)
 
2550-51
หัวหน้าโครงการ – โครงการความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ในประเทศไทยในช่วงปี 2524-2548
(ทุนสนับสนุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
2549-50
หัวหน้าโครงการ - โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่กับการพัฒนาระบบนวัตกรรม
(ทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
2542
หัวหน้าโครงการ - โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างแรงงานกับการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทย
(ทุนสนับสนุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
หัวหน้าโครงการ - โครงการการแข่งขันระหว่างตลาดดั้งเดิมกับตลาดสมัยใหม่
(ทุนสนับสนุนจาก Inter-University Seminar on Asian Megacities)
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553
ที่ปรึกษา - โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
(ทุนสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2555-58
ผู้วิจัยด้านการใช้ที่ดิน - โครงการ Improving Flood Management Planning: Assessment of Institutional Arrangements and Adaptation Options
(ทุนสนับสนุนจาก International Development Research Centre - IDRC)
 
2555-56
ผู้วิจัยด้านการใช้ที่ดิน - โครงการ วางแผนบริการจัดการน้ำเชิงบูรณาการระหว่างชุมชนท้องถิ่น
(ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)
 
2552-53
ผู้วิจัย - โครงการการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม หัวข้อ การใช้อิทธิพลในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาการเก็งกำไรที่ดินบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
(ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนาและสถาบันพระปกเกล้า)
 

Ateneo de Manila University

2555-2558
ที่ปรึกษา - โครงการ Universities and Councils Network on Innovation for Inclusive Development in Southeast Asia
(ทุนสนับสนุนจาก International Development Research Centre – IDRC)
 
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)    
2544-45
ผู้ช่วยวิจัย - โครงการ Motorization in China and India Project, National Academies
โครงการ MIT-MUST (Malaysian University of Science and Technology) Project
(ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลมาเลเซียและบริษัท Motorola)
 
2546-47
ผู้ช่วยวิจัย - โครงการ Sustainable Mobility
(ทุนสนับสนุนจาก World Business Council for Sustainable Development)
 

หัวข้อด้านนโยบายเทคโนโลยี นวัตกรรมและสังคม

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  (Harvard University)

2557-58
Visiting Scholar, Harvard-Yenching Institute หัวข้อการวิจัย “The History and Political Economy of Urban Standards in Thailand.”
 
2547-49
Doctoral Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs, JFK School of Government.
งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนา
(ทุนสนับสนุนจาก Task Force on Science, Technology and Innovation, United Nations Millennium Project) 
 

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)

2547-49
Doctoral Fellow, Industrial Performance Center
งานวิจัยด้านการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี
(ทุนสนับสนุนจาก MIT Industrial Performance Center)
 
2546-48
ผู้ช่วยวิจัย - โครงการ Geography of Innovation
(ทุนสนับสนุนจาก Cambridge-MIT Institute)
 
ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development)
2546
นักศึกษาผึกงาน - Division on Investment, Technology, and Enterprise Development
(ทุนสนับสนุนจาก MIT Center for International Studies)
 
มหาวิทยาลัยซินซินเนติ  (University of Cincinnati)  
2541
Visiting Scholar, โครงการ “Urban Growth Management and Land Use-Transport Planning”   
(ทุนสนับสนุนจาก United States Information Agency)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริการวิชาการ:

หัวข้อด้านการพัฒนาเมือง นโยบายที่ดิน และเศรษฐกิจเมือง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552-53
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง - โครงการการจัดทำเครื่องมือด้านกฎหมายเพื่อการฟื้นฟูเมืองในประเทศไทย
(ผู้ว่าจ้าง – การเคหะแห่งชาติ)
 
2549-50
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง - โครงการเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์วางแผนพื้นที่และประสานเชื่อมโยงการจัดการเชิงพื้นที่ทุกระดับ
(ผู้ว่าจ้าง –  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556-57
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง - โครงการพัฒนามาตรการ กลไก และเครื่องมือในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร   
(ผู้ว่าจ้าง – กรุงเทพมหานคร)
 
2554-56

นักวิจัยและคณะกรรมการกำกับ - โครงการ Asia Development Dialogue ร่วมกับ Oxfam GB และ National University of Singapore
(ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation)

 
2551-52
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน - โครงการจัดทำมาตรฐานผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าจ้าง – กรุงเทพมหานคร)
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน - โครงการศึกษาเพื่อออกแบบองค์ประกอบชุมชนเมือง – ชุมชนเมืองหนองจอก     
(ผู้ว่าจ้าง – กรุงเทพมหานคร)
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ - โครงการศึกษาเพื่อออกแบบภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย
(ผู้ว่าจ้าง – จังหวัดกาญจนบุรี)
 
2550-51
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ - โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการวางผังเมืองรวม
(ผู้ว่าจ้าง –  กรมโยธาธิการและผังเมือง)
 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554-55
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Land acquisition, compensation, and resettlement – โครงการ Environmental Assessment of Trans-Border Road Link (Dawei-Phu Nam Ron, Thailand)
(ผู้ว่าจ้าง –  Italian Thai Development)
 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2556
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง – โครงการแปลงเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ
(ผู้ว่าจ้าง –  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 
2555
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง – โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
(ผู้ว่าจ้าง –  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 
2551
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง – โครงการศึกษาและพัฒนาสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนำไปสู่กรรมสิทธิ์ในที่ดินรัฐ
(ผู้ว่าจ้าง –  สำนักงานการปฏิรูปการเกษตร)
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน: การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดิน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ
(ผู้ว่าจ้าง –  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 

บริษัท Noviscape Consulting Group

2553-54
Co-editor and writer, Platform for horizon scanning and trend monitoring of poverty and development in Southeast Asia
(ผู้ว่าจ้าง –  The Rockefeller Foundation)
 

หัวข้อด้านนโยบายเทคโนโลยี นวัตกรรมและสังคม

2549-50
หัวหน้าโครงการ - โครงการศึกษาแนวคิดและแนวทางการให้บริการในอุทยานนวัตกรรม
(ผู้ว่าจ้าง - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
 
2549
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
(ผู้ว่าจ้าง - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และรางวัล:

  • ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556-57, 2557-58.
  • ทุนสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554-55
  • รางวัลบทความวิจัยดีเด่นเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร (ร่วมกับกฤติญา นิมมานรดี และศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์)
  • ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2554 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) "การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม" (หัวหน้าโครงการวิจัย นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)
  • ทุนวิจัยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation). 2553, 2554-55, 2555-56
  • ทุนวิจัย International Development Research Centre. 2552-55, 2555-2558
  • ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 และ 2550
  • ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549-50
  • MIT Industrial Performance Center Doctoral Fellowship. 2547
  • MIT Center for International Studies Summer Grant. 2547, 2548, 2549
  • MIT Graduate Assistantship. 2546-2549
  • Harvard-Yenching Doctoral Scholarship. 2543-2547
  • MIT Program on Human Rights and Justice Fellowship. 2546
  • Lloyd and Nadine Rodwin Fellowship. 2546-2547
  • MIT Emerson Travel Grant. 2549
  • MIT Center for International Studies Travel Fellowship. 2546
  • ทุนรัฐบาลไทย 2530-2540
  • IAESTE scholarship for practical training in Germany, 2538
  • University of Tokyo Travel Grant. 2539-2540
  • Audience Award and Bronze Award, YWCA Speech Contest, Tokyo. 2531
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายวิชาที่สอน:
ระดับปริญญาตรี
2503442  เศรษฐศาสตร์เมือง (Urban Economics)
2503443  การบริหารจัดการเมือง (Urban Management)
ระดับปริญญาโท
2503616  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางแผน (Research Methods for Planning)
2503653  การคลังสาธารณะเมือง (Urban Public Finance)
2503686  ทฤษฎีการวางแผนและการปฏิบัติ (Planning Theory and Practice)
2503687  พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและภาค (ECON SOC DEV)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานสอนและฝึกอบรม:
2540-ปัจจุบัน
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำ  สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เมือง การบริหารจัดการเมือง การบริหารการวางแผน โครงสร้างพื้นฐานเมือง การวางแผนภาค  ระเบียบวิธีวิจัย ปฏิบัติการวางแผนภาค สัมมนาปริญญาเอก

 
2550-ปัจจุบัน
หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ  สอนวิชาการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน  การเงินโครงสร้างพื้นฐาน
 
2550-ปัจจุบัน
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์พิเศษ  สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดินและการพัฒนาเมือง เศรษฐศาสตร์การประเมินทรัพย์สิน

 
2551    
หลักสูตร International Development Studies คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ  สอนวิชา  Urbanization in Developing Countries
 
2552-53
Department of Urban Studies and Planning, สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์  
Visiting Assistant Professor สอนวิชา Infrastructure in Crisis: Energy Security Challenges
 
2550    
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์พิเศษ สอนวิชา กลยุทธ์การวางแผนพื้นที่ท้องถิ่นบูรณาการ
 
2551
การเคหะแห่งชาติ
โครงการอบรมเรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 
2550    
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการอบรมเรื่องการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจเพื่อการวางผังเมืองรวม
 
2549    
กรุงเทพมหานคร
โครงการเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
 
2546    
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์      
ผู้ช่วยสอน วิชา Analytics of Cities, Professor Alice H. Amsden
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประสบการณ์การทำงานอื่น:
 
2558
Foresight.
Co-Guest Editor, Special issue on Urban Futures
 

Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning
Co-Guest Editor, Special issue on Smart Asian Cities

 
2552
วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรณาธิการ ฉบับพิเศษ เรื่อง การฟื้นฟูเมือง
 
International Journal of Foresight and Innovation Policy
Co-Guest Editor, Special issue on Investment and Innovation Policies to Promote
Technology Development and Commercialisation. Volume 5, No.4.
 
2542-43
หนังสือพิมพ์เลาดง (Laodong) ของเวียดนาม 
ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำประเทศไทย      
 
2535-39
บรรษัทกระจายเสียงญี่ปุ่น (NHK)        
ผู้สื่อข่าวและผู้จัดรายการข่าวและสารคดี สถานีวิทยุ Radio Japan ใน International Bureau
 
2535-39
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)       
ผู้ช่วยประสานงานโครงการและล่ามภาษาไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ
 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440