ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
Asst. Prof. Khaisri Paksukcharern (Ph.D.)

Education:
สถ.บ. – สถาปัตยกรรม (จุฬาฯ)
M.Arch. (U. of Washington, U.S.A.)
Ph.D. (U. College London, U.K.)

ผลงานด้านบริหาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:

 • หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน
 • ประธานหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการฝ่ายนโยบายวิชาการ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการดำเนินงานโครงการสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม (Smart Center) พ.ศ. 2557
 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 • ประธานหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556
 • ที่ปรึกษาคณบดีด้านมาตรฐานงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555
 • กรรมการพิจารณาอาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทต่างๆ พ.ศ. 2552
 • กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
  สาขาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรต่อเนื่อง) พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549
 • กรรมการโครงการพิเศษฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549
 • กรรมการบริหารหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549
 • กรรมการฝ่ายนโยบายวิจัย พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549
 • เลขานุการคณะกรรมการภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548
 • กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชน เมือง พ.ศ. 2546 ถึง
  พ.ศ. 2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:

 • ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center: UddC) พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการพิจารณาการดำเนินโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และถนนจุฬาฯ 100 ปี บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-
  สามย่าน พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
 • คณะทำงานกำกับดูแลที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและทบทวนแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาเขตพาณิชย์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสวนหลวง-สามย่าน และสยามสแควร์ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากรรมการ คณะกรรมการส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าเขตพาณิชย์สยามสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

สภาวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพ:

 • อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดทดสอบความรู้และพัฒนาระบบการสอบ เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
  สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
  สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษา สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
 • อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.2558
 • อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ สมาคมนักผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.2558
 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.2558
 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
  สภาสถาปนิก พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ.2557
 • กรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ.2557
 • ประชาสัมพันธ์ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ.2557
 • อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553
 • อนุกรรมการรับรองคุณวุฒิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553
 • กรรมาธิการประชาสัมพันธ์วิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ.2553
 

ผลงานด้านวิชาการ

บทความวิชาการ:

 • Paksukcharern, K., “Temporal Intervention, The City Innovation for Public Art in Bangkok.” ในหนังสือ
  ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและ พื้นที่ทางสังคม (Towards Architectural Theories: Public Space and Social Space). สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557. 
 • Rattanathavorn, T., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Conservation of spatial centrality: a case study of markets in Ayutthaya historic town.” Manusya: Journal of Humanities, Vol 17.1 : 78-103 (2014).
 • Rattanathavorn, T., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Existence of the communities in historic Ayutthaya town.” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 9: 15-28 (2013).
 • Summaniti, L., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Suan Nai Bangkok Suan Nok Bangchang: Emergence and Transformation of the Chao Phraya Delta's Orchard Based Floating Market, Thailand.” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 8 (2012).
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “พื้นที่ว่างจิตไม่ว่าง”. วารสารวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยาม
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 02/05): หน้า 53.
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “พื้นที่ว่างขนาดเล็ก พื้นที่ทางสังคมของชุนไทย”. เอกสารการประชุม วิชาการด้านการวางแผนภาค
  และเมือง ครั้งที่
  3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552.   
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “เข้าใจผิดคิดว่าเป็นชุมชน”. วารสารวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยาม
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 03/06): หน้า 52.      
 • Nathiwuttikun, L., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “The logic of multi-use of public open spaces in Chiang Mai city” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 4 (2008).
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “ซอยลัดประหยัดพลังงาน”. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน ภาคและเมือง ครั้งที่ 2.
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551                                                                            
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “กำแพงในซอย รั้วในใจ”. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน ภาคและเมือง ครั้งที่ 1.
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550      
 • Kasemsook, A. and Paksukcharern, K.,“Planning a Deep Island: introducing Space Syntax to an urban planning process for Phuket, Thailand”. The 5th International Space Syntax Symposium Proceedings Volume II 5 (2005): p.715-724.   
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “วาทกรรมของเมือง ผ่านโครงสร้างเชิงสัณฐาน”. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2): หน้า 63-76.
 • Paksukcharern, K., Kasemsook, A., Suvannajata, R . “Isaan Dead Space Society: The Spatial and Empirical Analysis of Tung Srimuang Udonthani”. Proceedings, Silpakorn Architectural Discourse 3rd Symposium 3 (March 2004): p.22.1-22.21.
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “Dead Space Society”. การประชุมวิชาการประจำปีสถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง
  ครั้งที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    (ตุลาคม 2546): หน้า 321-332.
 • Paksukcharern, K . “Men, Trains and Automobiles the Transformation of Transport Nodes into Urban Places and Space Syntax Application”. Proceedings of an International Workshop Pedestrian Street: Public Participation for Livable Cities and Good Quality of Life (October 2003): p.43-50.
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “Space Syntax บทพิสูจน์สัตยาบันสถาปนิก”. วารสารวิชาชีพ สถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 05:41)
 

ผลงานด้านวิจัย

งานวิจัย:

 • Paksukcharern, K., Research Report on The City Innovation for Public Art in Bangkok.  Asian City Innovation Systems Initiative (CIS-ASIA), International Development Research Center (IDRC). 2013
 • อภิรดี เกษมศุข, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สิงหนาท แสงสีหนาท รายงานวิจัยเพื่อการ ศึกษาผังชุมชนหลักในลุ่มน้ำเพชรบุรี พ.ศ. 2551
 • อภิรดี เกษมศุข, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, รพิฑตย์ สุวรรณะชฏ. รายงานวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและวางแนวความคิดเพื่อ
  การออกแบบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
  . พ.ศ. 2547

งานบริการวิชาการ:

 • ที่ปรึกษาด้านการวางผังออกแบบชุมชนเมือง โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึง สาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า และโครงการศึกษาดัชนีศักยภาพการเดินเท้า เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์
  พื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
 • สถาปนิก โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เสนอต่อ Lumbini Development Trust ประเทศเนปาล พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านถนนราชดำเนิน เสนอต่อสำนักงานทรัพย์สิน-
  ส่วนพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2557
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวิจัยเมืองสุขภาวะ  เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุน- การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2555
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำมาตรฐานผังเมือง กรุงเทพมหานคร เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาเมืองกระบี่
  พื้นที่ชุมชนศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เสนอต่อจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2549
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการสำรวจทางโบราณคดี เพื่อกำหนดขอบเขตโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เสนอต่อกรมศิลปากร พ.ศ. 2548
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อน ท่าปอมคลองสองน้ำ และสระมรกต จังหวัดกระบี่ เสนอต่อจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2548
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาเมืองภูเก็ต พื้นที่ชุมชนเทพกระษัตรี ป่าคลอก และศรีสุนทร / พื้นที่ชุมชนเกาะแก้ว รัษฎา และกระทู้ / พื้นที่ชุมชนวิชิต และท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการศึกษาการใช้ที่ดินของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เสนอต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547
 

ด้านอื่นๆ

 • กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการมหานครแห่งความสุข (ฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ชีวิตใหม่) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
  ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 28(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
  พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
 • สามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สภาสถาปนิก พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการตัดสินการประกวดแบบ อาคารสำนักงานใหญ่กรมทางหลวง พ.ศ. 2558
 • ผู้ชำนาญการด้านสถาปัตยกรรม คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร                    
  สำนักงานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ.2558
 • อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการออกแบบองค์กรและกระบวนการปฏิบัติด้านการผังเมืองแห่งชาติ
  ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง วุฒิสภา พ.ศ. 2556-2557
 • กรรมการตัดสินการประกวดแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ถนนราชดำเนิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ พ.ศ. 2554
 • กรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกศิลปิน “ศิลปาทร” กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
 • กรรมการตัดสินการประกวดแบบสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2551
 • รองประธานคณะทำงานประสานงานการตัดสินเพื่อการประกวดแบบนานาชาติ แนวความคิดอนุสรณ์สถานเหตุการณ์
  ภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิแห่งชาติ จังหวัดพังงา สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสภาสถาปนิก พ.ศ. 2548
 • กรรมการตัดสินการประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
  พ.ศ. 2548 / 2547 และ 2543
 • ประธานกรรมการตัดสินการประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมนานาชาติ สมาคมสถาปนิกสยาม
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539
 

รายวิชาที่สอน

 • 2503111 หลักการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 (Envionmental Design Principles I)
 • 2503161 ปฎิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 (Studio in Environmental Deign I)
 • 2503415 การฟื้นฟูบูรณะเมือง (Urban Rehabilitation)
 • 2503463 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 3 (Urban Architectural Design Studio III)
 • 2503690 สัณฐานวิทยาเมือง (Urban Morphology)
 • 2540622 ทฤษฎีและหลักการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Theories and Principles)
 • 2540641 ปฏิบัติการออกแบบชุมชน 1 (Urban Design Studio I)
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440