ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING

 ไทย / Eng  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชนะ แสงสว่าง
Asst. Prof. Chaichana Saengsawang

Education:

วท.บ. - ภูมิศาสตร์ (มศว. บางแสน)
ผ.ม. - การวางผังเมือง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผลงานวิชาการ:

พ.ศ.2557-2558
- งานวิจัย "โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน" 27 มีนาคม 2557 - 20 มกราคม 2558 เสนอต่อ กรมทางหลวงชนบท

พ.ศ.2556-2557
- งานวิจัย “โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้านผังเมือง เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาอนุญาตการใช้ประโยชน์ ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี". ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9 กรกฎาคม 2556 - 5 มีนาคม 2557.

พ.ศ.2541
- "การจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนัก
นโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.4 ธันวาคม 2541. ผลการวิจัยนำไปใช้ในการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์:
GIS Network เชื่อมโยงระหว่างกองสารสนเทศที่ดินกับสำนักงานเขตคลองเตย. (สัดส่วนงานที่รับผิดชอบ 20%)
   
พ.ศ.2540
- ชัยชนะ แสงสว่าง (หัวหน้าโครงการ). สุวัฒนา ธาดานิติ และขวัญสรวง อติโพธิ. การศึกษา และจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2540. 367 หน้า. (ทุนวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) เสนอผลการวิจัยในการสัมมนา
เรื่อง "การศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน" จัดทำโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
ร่วมกับกองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม.22 พฤษภาคม 2540. โรงแรมอิมพีเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
(สัดส่วนงานที่รับผิดชอบ 80%)
- สมบัติ อยู่เมือง (หัวหน้าโครงการ). ศุภิชัย ตั้งใจตรง. ชัยชนะ แสงสว่าง. พีระพนธ์ โสพิศสถิตย์ และดรุณี นาทพัฒนพงศ์.
การจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2540. 78 หน้า.(ทุนวิจัยของสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร)

พ.ศ.2536
- เกียรติ จิวะกุล (หัวหน้าโครงการ) ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, นิลุบล คล่องเวสสะ. นิพันธ์ วิเชียรน้อย. ครรชิต ผิวนวล.
สำเรียง เมฆเกรียงไกร และชัยชนะ แสงสว่าง. การศึกษาเพื่อจัดทำแผนและผังพัฒนาเขต: เขตคลองเตย. กรุงเทพมหานคร:
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2536. 358 หน้า.
(ทุนวิจัยของกรุงเทพมหานคร) เสนอผลการวิจัยในการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาเพื่อจัดทำแผนและผังพัฒนาเขต: คลองเตย"
จัดโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ร่วมกับกองผังเมืองกรุงเทพมหานคร. ตุลาคม 2536.
ผลการวิจัยนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเขต คลองเตย ในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท ี่4/2535-2539

 

ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์:

พ.ศ.2556
- บทความทางวิชาการเรื่อง “วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานเมืองฟ้าแดดสงยาง: มุมมองจากภาพถ่ายทางอากาศ
และการขุดค้นทางโบราณคดี”

พ.ศ.2541
- วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน, 2503660. 2541

พ.ศ.2539
- "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด" วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(2539): หน้า 75-81.

 

วิทยากร:

พ.ศ.2558
- วิทยากรบรรยาย วิชา 2205337 ภูมิศาสตร์เมือง หัวข้อ ระบบเมืองของประเทศไทย วันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายวิชาที่สอน:
- 2503678 GIS Plan
- 2503676 Adv Plan
- 2503323 Geo IT Urban Arch
- 2503565 UA5 Studio

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440