ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

> อาจารย์ประจำ
> ผู้ทรงคุณวุฒิ
> อาจารย์พิเศษ
> เจ้าหน้าที่     

รองศาสตราจารย์ ดร.ระหัตร  โรจนประดิษฐ์
Assoc.Prof.Rahuth  Rodjanapradied (Ph.D.)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม. (อชม.)

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชนะ  แสงสว่าง
Asst.Prof.Chaichana  Saengsawang

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ
Asst.Prof.Khaisri  Paksukcharern (Ph.D.)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.บ.

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  รัตนวราหะ
Asst.Prof.Apiwat  Ratanawaraha (Ph.D.)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต  ภู่จินดา
Assoc.Prof.Panit  Pujinda (Ph.D.)
หัวหน้าภาควิชา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม./ผ.ด. (ต่อเนื่อง)

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์  ธรรมาภรณ์พิลาศ
Asst.Prof.Jittisak  Thammapornpilas (Ph.D.)
เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม. (อชม.)
 

อาจารย์ สุภาพิมพ์  คชเสนี
Aj. Supapim  Gajasenii

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  กุลศรีสมบัติ
Asst.Prof.Niramon  Kulsrisombat (Ph.D.)

 

 

อาจารย์ ดร.พรสรร  วิเชียรประดิษฐ์
Aj. Pornsan  Vichienpradit (Ph.D.)
เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม./ผ.ด. (ต่อเนื่อง)
 

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พันธ์น้อย
Aj. Nattapong  Punnoi (Ph.D.)
เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.บ.

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช  ธนะเพทย์
Asst.Prof.Komgrit  Thanapet

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญ์  เจียรมณีโชติชัย
Asst.Prof. Prinn  Jearmaneechodchai
 

อาจารย์ ดร.สิริรัตน์  ศรประสิทธิ์
Aj. Sirirat  Sornprasit (Ph.D.)

  sirirat
อาจารย์ ดร.สุธี  อนันต์สุขสมศรี
Aj. Sutee  Anantsuksomsri (Ph.D)
  sutee
 
อาจารย์ ดร.เปี่ยมสุข  สนิท
Aj. Peamsook  Sanit (Ph.D)
  peamsuk
 

อาจารย์ ภัณฑิรา  จูละยานนท์
Aj. Panthira  Julayanont

 

 

 

 

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440