ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 เงื่อนไขการสมัคร

หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 
- สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 

หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
Bachelor of Urban Planning Program in Urban Architecture


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติตามระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*เปิดรับสมัครผ่านทั้งระบบ Admissions กลาง และระบบรับตรง (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...เว็บไซต์รับตรงจุฬาฯ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
Master of Urban and Regional Planning Program in Urban and Regional Planning

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขา
- มีแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับอนุปริญญา (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม
  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึง
  ภาคการศึกษาก่อนสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50
- คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป
  หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศเป็นปีๆ ไป

รายละเอียดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2559 (เปิดรับสมัครเฉพาะภาคต้น)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
Master of Urban and Regional Planning Program in Urban Design

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม
- มีแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับอนุปริญญา (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  ผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมผังเมือง หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
  จนถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาการออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
  พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศเป็นปีๆ ไป

รายละเอียดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2559 (เปิดรับสมัครเฉพาะภาคต้น)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  โดยสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
  พิจารณาเห็นควรว่ามีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้
- ได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่ต่ำกว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสม
  จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า   หรือ
- มีประสบการณ์การทำงานด้านผังเมือง ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  ทั้งนี้จะต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4  แต้ม หรือเทียบเท่า

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

รายละเอียดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2559 (เปิดรับสมัครเฉพาะภาคต้น)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440