ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
 รายละเอียดหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต /
การวางผังเมืองบัณฑิต
 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

หลักสูตรการวางภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
Master of Urban and Regional Planning Program in Urban Design


ชื่อปริญญา
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)
Master of Urban and Regional Planning (M.U.P.) Program in Urban Design


หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง เป็นหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 597 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 และได้เริ่มทำการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2543
ในระยะเวลาต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการรวมกลุ่มรายวิชาบางรายวิชาและได้รับความเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 634 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และได้ทำการสอนโดยหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงนี้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีหลักสูตร การวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ซึ่งได้เริ่มทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 และจะมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 จึงเป็นเหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรและในการเปลี่ยนชื่อปริญญาเป็นการวางผังเมืองมหาบัณฑิต  เพื่อให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องกับหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมทั้งการแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรที่เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์ตามแผน ก แบบ ก1 และเป็นหลักสูตรตามแผน ก แบบ ก2 ที่สอดคล้องกับการควบคุมวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543


ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรการวางผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง เป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต และการสร้างสรรค์องค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการออกแบบชุมชนเมือง ทั้งในระดับสากลและในลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ตลอดจนเงื่อนไขและสภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองในประเทศไทย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบชุมชนเมือง และมีทักษะในการศึกษาวิเคราะห์และการออกแบบชุมชนเมือง และมีคุณสมบัติตรงตามการควบคุมการประกอบวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
  • เพื่อผลิตองค์ความรู้เฉพาะสำหรับประเทศไทยและองค์ความรู้สากลจากการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและการปฏิบัติวิชาชีพ
  • เพื่อร่วมมีบทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้แก่สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเมือง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์จะเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง และการปฏิบัติวิชาชีพภายใต้การควบคุมโดยพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543


ภาวะความต้องการบัณฑิต
หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองจำเป็นต้องมีนักออกแบบชุมชนเมือง เพื่อการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และวางผังชุมชนเมือง ตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพภายใต้การควบคุมโดยพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543


ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตเป็นแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก
ภาคหนึ่งก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6–8 สัปดาห์


ระยะเวลาการศึกษา
เป็นหลักสูตร 2 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิตรวม
ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต


>>โครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชา  <download.pdf>
>>แผนการศึกษา  <download.pdf>
>>คำอธิบายรายวิชา <download.pdf>

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440