ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
 รายละเอียดหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต /
การวางผังเมืองบัณฑิต

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง


หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning


ชื่อปริญญา
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต (ผ.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Urban and Regional Planning


หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในยุคขาดแคลนนักวางแผนกายภาพ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม
การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองและชนบทตลอดจนการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาบนพื้นที่ในระดับต่าง ๆ
ทำให้ผู้ประกอบการวิชาชีพการวางแผนกายภาพด้านการวางผังเมืองเป็นที่ต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ผลิตมหาบัณฑิตด้านการวางผังเมือง
และการวางแผนภาคมากว่า 30 ปี และมีมหาบัณฑิตที่สำเร็จออกไปประกอบวิชาชีพการวางแผนกายภาพประมาณ 600 คน
ประจำอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนหลายแห่ง แต่จำนวนนักวางผังเมืองก็ยังไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญขั้นสูงในสายงานด้านการพัฒนาเมือง


ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นถึงการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ขั้นสูง
ในด้านการวางแผนเชิงบูรณาการ ทั้งองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับศาสตร์นี้ต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถขั้นสูงในการวางแผนภาคและเมือง
   ตามความต้องการของประเทศในปัจจุบันและอนาคต
- เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาทางด้านการวางแผนภาคและเมือง ซึ่งสามารถนำไปแก้ปัญหา
  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชน และก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงในการวางแผนภาคและเมือง


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป็นผู้มีความรู้ขั้นสูงทางทฤษฎี หลักการ แนวความคิดและวิธีการในด้านการวางแผนภาคและเมือง
และมีความรู้ขั้นสูงในการวิจัย ทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอผลงานด้านการวางแผนภาคและเมือง


ภาวะความต้องการบัณฑิต
ประเทศไทยในปัจจุบันกำลังขาดแคลนนักวางแผนด้านกายภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสาขาวิชาชีพ
ด้านการวางแผนภาคและเมือง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ
ตามการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จออกไปประกอบวิชาชีพด้านนี้
ประจำอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทของเอกชนหลายแห่งแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอในปัจจุบัน


ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 - 8 สัปดาห์


ระยะเวลาการศึกษา
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และไม่เกิน 5 ปี
การศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
โดยเริ่มนับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม
แบบ 1.1 และ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต) 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม) 72 หน่วยกิต


>>โครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชา   <download.pdf>
>>แผนการศึกษา   <download.pdf>
>>คำอธิบายรายวิชา <download.pdf>

                
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440