ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
 รายละเอียดหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต /
การวางผังเมืองบัณฑิต

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
**ผู้สมัคร
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
เมื่อเปิดภาคการศึกษา จะเปลี่ยนเป็น
สาขาการวางผังและออกแบบเมือง **หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง
Doctor of Philosophy Program in Urban  Planning  and  Design


ชื่อปริญญา
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต (ผ.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Urban  Planning  and  Design

      ประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดแคลนนักวางแผนด้านกายภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสาขาวิชาชีพด้าน
การวางแผนภาคและเมือง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากภาคเกษตรกรรม
สู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ตามการสนับสนุนจากนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจของรัฐบาล มหาบัณฑิตที่สำเร็จออกไปประกอบวิชาชีพด้านนี้ ประจำอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนบริษัทของเอกชนหลายแห่ง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เทศบาลต่าง ๆ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเมือง กรมที่ดิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทพัฒนาที่ดิน
และบริษัทที่ปรึกษาของเอกชน เป็นต้น 
      เนื่องจากนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2544 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
ต่างต้องการนักวางแผนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่จังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล


หลักการและเหตุผล
       การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ขั้นสูงในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมจึงต้องการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงเกี่ยวกับการพัฒนาภาค
และเมืองเพื่อตอบสนองแนวทางดังกล่าว  อีกทั้งในปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ ยังขาดอาจารย์ด้านการวางแผนภาคและเมือง
ที่มีความรู้ในระดับปริญญาเอก  จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้มากขึ้นในปีการศึกษา 2561
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต   ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยน
ชื่อสาขาวิชาเป็น “การวางผังและออกแบบเมือง” โดยได้ควบรวมหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง
เข้าด้วยกันทำให้หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มีทั้งการวางแผนและออกแบบอยู่ในสาขาวิชา ซึ่งจะเป็นการผลิตนักวิจัยขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม


ปรัชญาของหลักสูตร
      หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมืองเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นถึงการสร้างสรรค์
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ขั้นสูงในด้านการวางผังและออกแบบเชิงบูรณาการทั้งองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับศาสตร์นี้ต่อไปวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1)  เพื่อสร้างองค์ความรู้ขั้นสูงด้านการวางผังและออกแบบเมือง
2)  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวางผังและออกแบบเมืองเพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศ


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
       คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯเป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก
ซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน 14 ประเด็น ดังนี้ 
1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  
2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ)  
3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา) 
4. ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
    มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ) 
5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้) 
6. มีภาวะผู้นำ 
7. มีสุขภาวะ 
8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 
9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
     
       สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่นคือ  เป็นผู้มีความรู้ขั้นสูงทางทฤษฎี  หลักการ 
แนวความคิดและวิธีการในด้านการวางผังและออกแบบเมือง และมีความรู้ขั้นสูงในการวิจัย  ทั้งการวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
และนำเสนอผลงานด้านการวางผังและออกแบบเมือง


ระบบการศึกษา
       ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นแบบทวิภาค
(ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้


ระยะเวลาการศึกษา
- เป็นหลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต
  (ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษาตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- เป็นหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต
  (ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษาตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


จำนวนหน่วยกิตรวม
แบบ 1.1 และ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต) 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม) 72 หน่วยกิต
>>โครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชา   <download.pdf>
>>แผนการศึกษา   <download.pdf>
>>คำอธิบายรายวิชา <download.pdf>

               


**ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 04/2561**

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440