ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
 รายละเอียดหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต /
การวางผังเมืองบัณฑิต

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง


**ผู้สมัคร
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
เมื่อเปิดภาคการศึกษา จะเปลี่ยนเป็น
สาขาการวางผังและออกแบบเมือง **

  


หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง
Master of Urban and Regional Planning Program in Urban  Planning  and  Design


ชื่อปริญญา
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)
Master of Urban and Regional Planning (M.U.R.P.) Program in Urban  Planning  and  Design

        ประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดแคลนนักวางแผนด้านกายภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสาขาวิชาชีพด้าน
การวางแผนภาคและเมือง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากภาคเกษตรกรรม
สู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ตามการสนับสนุนจากนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจของรัฐบาล มหาบัณฑิตที่สำเร็จออกไปประกอบวิชาชีพด้านนี้ ประจำอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนบริษัทของเอกชนหลายแห่ง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เทศบาลต่าง ๆ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเมือง กรมที่ดิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจัย
บริษัทพัฒนาที่ดิน และบริษัทที่ปรึกษาของเอกชน เป็นต้น  และเนื่องจากนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2544 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ต่างต้องการนักวางแผนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่จังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล


หลักการและเหตุผล

      ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตมหาบัณฑิต ออกไปประกอบวิชาชีพทางด้านการวางแผนภาคและการวางผังเมือง
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ซึ่งในปัจจุบันความต้องการนักวางแผนด้านกายภาพ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2551 ภาควิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตจากเดิมที่มีอยู่ 3 สาขาวิชา
(การวางแผนภาค การวางผังเมือง และการวางผังชุมชน) มารวมเป็นสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง และในปีการศึกษา 2561
ได้ควบรวมสาขาวิชาออกแบบชุมชนเมืองเข้าด้วยกัน เป็นหลักสูตรใหม่ภายใต้ชื่อสาขาวิชา “การวางผังและออกแบบเมือง”
เนื่องจากทั้งสองศาสตร์มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด และอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันคือ  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  ซึ่งเนื้อหาการเรียนการสอนจะต้องมีเนื้อหาจากทั้งสองศาสตร์   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพ และวิจัยได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วนตามลักษณะของความต้องการของตลาดงาน


ปรัชญาของหลักสูตร
       หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นวางผัง ออกแบบ
และวิจัยเพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการวางผังและออกแบบเชิงบูรณาการ 
ทั้งองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ  สังคม  กายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  และความสามารถในการวางผังและออกแบบเมือง 
     รวมถึงการวิจัยด้านผังเมือง ตามความต้องการของประเทศในปัจจุบันและอนาคต

2)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาทางด้านการผังเมือง  สถาปัตยกรรมผังเมืองขั้นสูง 
     และการพัฒนาเมืองให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการวางผังและออกแบบเมือง

3)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านการวางผังและออกแบบเมือง

4)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักวางผังและออกแบบเมืองของประเทศไทย
     ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการนักวางผังและออกแบบเมืองวิชาชีพที่สามารถทำงานได้
     ทั้งการวางผังภาค  ผังเมืองรวมและการวางแผนรายสาขา ผังเมืองเฉพาะ การออกแบบเมือง
     และเข้าใจถึงกระบวนการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
       คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯเป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก
ซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน 14 ประเด็น ดังนี้
1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก) 
2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 
3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา) 
4. ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์                            และสถิติมีทักษะการบริหารจัดการ) 
5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้) 
6. มีภาวะผู้นำ 
7. มีสุขภาวะ 
8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 
9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

     สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่นคือ  เป็นผู้มีความรู้ทางทฤษฎี หลักการ 
แนวความคิดและวิธีการด้านการวางผังและออกแบบเมือง  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ และสื่อสารแนวคิด
และผลงานด้านการวางผังและออกแบบเมืองได้อย่างถูกต้อง  โดยเป็นการวิจัยอย่างมีเหตุมีผล
ตามกระบวนการทางการวางวางผังและออกแบบเมือง  มีความใฝ่รู้  มีภาวะผู้นำ  มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาภาคและเมือง 
รวมถึงสามารถประสานวิถีไทยเข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย


ระบบการศึกษา
      ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นแบบทวิภาค
(ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์)
และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้


ระยะเวลาการศึกษา
เป็นหลักสูตร 1 ปี (ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 4 ปีการศึกษาตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


จำนวนหน่วยกิตรวม
36 หน่วยกิต


>>โครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชา  <download.pdf>
>>แผนการศึกษา  <download.pdf>
>>คำอธิบายรายวิชา <download.pdf>

 

**ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 04/2561**


 
 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440