ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
 รายละเอียดหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต /
การวางผังเมืองบัณฑิต

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
  


หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
Master of Urban and Regional Planning Program in Urban and Regional Planning


ชื่อปริญญา
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)
Master of Urban and Regional Planning (M.U.R.P.) Program in Urban and Regional Planning


หลักการและเหตุผล
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ผลิตมหาบัณฑิตออกไปประกอบวิชาชีพทางด้านการวางแผนภาค
และการวางผังเมือง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ความต้องการนักวางแผนด้านกายภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังคงมีมากกว่าจำนวนมหาบัณฑิตที่ภาควิชาฯ สามารถผลิตได้อีกมาก

นอกเหนือจากความต้องการนักวางแผนด้านกายภาพแล้ว ในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับมอบหน้าที่
ในการพัฒนาเมืองตามนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล ต้องวางแผนพัฒนาเมืองทั้งด้านกายภาพ รวมทั้งเศรษฐกิจ
และสังคม จึงมีความต้องการนักวางแผนนโยบายเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งด้วย เพื่อร่นระยะเวลาของการผลิต
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้มีจำนวนหน่วยกิตลดลง (จาก 48 เป็น 36 หน่วยกิต)
โดยเริ่มต้นเมื่อปีการศึกษา 2551 และทำให้เกิดความรัดกุมในเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน
และเปลี่ยนจากการจำแนกสาขาวิชาที่เป็นอยู่เดิม (การวางแผนภาค การวางผังเมือง การวางผังชุมชน)
มาเป็นสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (รวม 3 สาขาวิชาเดิมเข้าด้วยกัน) และเพิ่มแขนงวิชาการวางแผนนโยบาย
ซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อสนองความต้องการทางด้านนโยบายการพัฒนาเมืองของประเทศ
โดยจะเปิดเป็นหลักสูตรนอกเวลาในปีการศึกษา 2552 นี้ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นถึงการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการวางแผนเชิงบูรณาการ ทั้งองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถในการวางวางแผนภาคและเมือง การวางแผนนโยบาย
  ตามความต้องการของประเทศในปัจจุบันและอนาคต
- เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาทางด้านการผังเมือง และการพัฒนาเมืองให้สามารถป้องกัน
  และแก้ไขปัญหาโดยการผังเมืองและการวางแผนนโยบาย
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านการผังเมืองและการวางแผนนโยบาย


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป็นผู้มีความรู้ทางทฤษฎี หลักการ แนวความคิดและวิธีการในด้านการวางแผนภาคและเมือง และมีความรู้เบื้องต้นในการวิจัย
ทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอผลงานด้านการวางแผนภาคและเมือง


ภาวะความต้องการบัณฑิต
ประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดแคลนนักวางแผนด้านกายภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสาขาวิชาชีพด้าน
การวางแผนภาคและเมือง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากภาคเกษตรกรรม
สู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ตามการสนับสนุนจากนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล มหาบัณฑิตที่สำเร็จออกไปประกอบวิชาชีพด้านนี้ ประจำอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนบริษัทของเอกชนหลายแห่ง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เทศบาลต่าง ๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเมือง กรมที่ดิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทพัฒนาที่ดิน และบริษัทที่ปรึกษาของเอกชน เป็นต้น
และเนื่องจากนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2544 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ต่างต้องการนักวางแผนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่จังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล


ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 - 8 สัปดาห์


ระยะเวลาการศึกษา
เป็นหลักสูตร 2 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 4 ปีการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิตรวม
ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต


>>โครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชา  <download.pdf>
>>แผนการศึกษา  <download.pdf>
>>คำอธิบายรายวิชา <download.pdf>


 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440