ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
 รายละเอียดหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต /
การวางผังเมืองบัณฑิต
 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง


 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
(หลักสูตรใหม่ ปรับปรุงปี 2558)
Bachelor of Architecture Program in Urban Architecture
(*เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป)


ชื่อปริญญา
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
Bachelor of Architecture (B.Arch.) Program in Urban Architecture

>> โครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชา <download.pdf>
>> แผนการศึกษา <download.pdf>
>> คำอธิบายรายวิชา <download.pdf>
---------------------------------------------------

หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
(หลักสูตรเดิม)
Bachelor of Urban Planning Program in Urban Architecture


ชื่อปริญญา
การวางผังเมืองบัณฑิต (ผ.บ.)
Bachelor of Urban Planning (B.U.P.) Program in Urban Architecture


หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจำเป็นต้องอาศัยนักผังเมืองในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
อันเป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ในการสร้างสรรค์สภาพทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานในลักษณะต่างๆ
โดยการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบการพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขและป้องกันปัญหา
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง เป็นหลักสูตรที่เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยมุ่งเน้นถึงการสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวางแผนผังอนุรักษ์และพัฒนาทางกายภาพ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของเมือง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการวางผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมืองที่มีความรู้ทางวิชาการ
  และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
- เพื่อการสร้างสรรค์สภาพทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานตามความต้องการในการพัฒนาของประเทศ
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการวางผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง และการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป็นผู้มีความรู้ทางทฤษฎี หลักการ แนวความคิดและวิธีการในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบแผนผัง และการนำเสนอผลงานด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง และเป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543


ภาวะความต้องการบัณฑิต
มีความต้องการผู้ปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองในหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนผังพัฒนาเมืองและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถรองรับกระบวนการเป็นเมืองของประเทศไทย


ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (Semester) คือ
ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน (summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลาย
อีก 1 ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 - 8 สัปดาห์


ระยะเวลาการศึกษา
เป็นหลักสูตร 5 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 10 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิตรวม
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 162 หน่วยกิต


>> โครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชา <download.pdf>
>> แผนการศึกษา <download.pdf>
>> คำอธิบายรายวิชา <download.pdf>

 
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440