ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 ประวัติภาควิชา

 
  
ภาควิชาผังเมือง ได้จัดตั้งเป็นแผนกวิชาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2506 โดยมี รองศาสตราจารย์เอื้อม อนันตศานต์ เป็นหัวหน้าแผนก และมีอาจารย์ในสังกัดเพียง 3 - 4 คน ยังไม่มีบทบาทในการผลิตบัณฑิตโดยตรง
เริ่มแรกได้ช่วยทำการสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิชาผังเมือง ให้แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 4 และ 5 ของคณะฯ โดยที่วิชาผังเมืองเป็นวิชาหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในต้นปี 2514 คณะได้ดำเนินการร่างหลักสูตรการผังเมืองโดยตั้งอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี
สำหรับสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองขึ้น โดยเปิดสอนวิชาผังเมือง โดยให้นิสิตแยกสายศึกษาต่อหลังจากจบอนุปริญญาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาที่ให้คือ Bachelor of Architecture (City Planning) หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (ผังเมือง) โดยมีโครงการเปิดสอนในปีการศึกษา 2516-2517

ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรหลายครั้ง และใน พ.ศ. 2515 พบว่า แบบร่างหลักสูตรฉบับแก้ไขนั้น
เป็นการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหญ่ไปเรียนทางวิชาการผังเมืองทั้งหมด เพราะการศึกษาวิชาผังเมืองในระยะ 2 ปี
หลังจากนิสิตจบอนุปริญญา นิสิตจะมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอไปปฏิบัติงานผังเมือง ดังนั้น กรรมการจึงได้ร่างหลักสูตรใหม่ โดยกำหนดให้ศึกษาหนักไปทางด้านผังเมืองทั้งหมด โดยให้เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปี 1 ถึงปี 4 เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของคณะที่ต้องการผลิตนักผังเมืองโดยตรง โดยพบว่าโครงการสอนผังเมืองโดยตรงตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 5 นั้นควรตั้งเป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง แยกออกจากสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนั้นจึงได้ร่างหลักสูตรโดยกำหนดทางเลือกไว้ 3 ทางคือ

ก. โครงการปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิชาเอกทางผังเมือง)
ข. โครงการปริญญาตรีทางผังเมือง
ค. โครงการปริญญาโททางผังเมือง

เมื่อได้มีการแก้ไขและร่างหลักสูตรหลายครั้ง พบว่าไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดระดับปริญญาตรี แต่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ในระดับปริญญามหาบัณฑิต ตามแผนการพัฒนาการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 4


ดังนั้นแผนกวิชาผังเมืองจึงดำเนินการร่างหลักสูตร และจัดเตรียมบุคคลากร และได้เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาตามโครงการรุ่นแรกในปีการศึกษา 2519 แนวทางในการศึกษาเป็นลักษณะประสานสหสาขาวิชาเข้าด้วยกัน (interdisciplinary) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล สุรินทราบูรณ์ เป็นหัวหน้าภาควิชา นิสิตที่รับเข้าศึกษาเป็นนิสิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากแขนงวิชาต่างๆ (multi-disciplinary) กำหนดระยะเวลาศึกษา 2 ปี มีจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 54 หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาเรียน 42 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ปริญญาที่ได้คือ
ปริญญาผังเมืองมหาบัณฑิต ใช้ตัวย่อ ผ.ม. หรือ M.U.P. ( Master of Urban Planning)


เนื่องด้วยวิชาการผังเมืองเป็นวิชาใหม่ หลักจากที่เปิดสอนมา 2 ปีแรก ก็ได้พบความบกพร่องของหลักสูตรตลอดจน
การเรียนการสอนหลายๆ ประการ ภาควิชาจึงได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทั้งหมดหลายครั้ง


ปัจจุบันภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง เปิดสอน 4 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- Bachelor of Architecture Program in Urban Architecture

- หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
- Master of Urban and Regional Planning Program in Urban Design

- หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
- Master of Urban and Regional Planning Program in Urban and Regional Planning

- หลักสูตรการแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
- Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440