ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng

  QA ถาม - ตอบ


    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“สถาปัตยกรรมผังเมือง” เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

สถาปัตยกรรมผังเมือง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวความคิด และวิธีการในการพัฒนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมือง โดยการสร้างสรรค์สภาพความน่าอยู่ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความงดงาม การส่งเสริมสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม และการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มีการสอนด้านผังเมืองในมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ?

ระดับปริญญาตรีมีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาโทมีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนระดับปริญญาเอกมีเฉพาะแต่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสอนด้านผังเมืองในแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไร ?

มีความแตกต่างที่จำแนกเป็นการวางแผน (Planning) และการออกแบบ (Design)
ระดับปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบ ระดับปริญญาโทจะมีทั้งที่เป็นการวางแผนและการออกแบบ
ส่วนระดับปริญญาเอกจะเป็นการวางแผน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการสอนด้านผังเมืองในหลักสูตรอะไรบ้าง ?

ระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
และสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ส่วนระดับปริญญาเอกมีหลักสูตรสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการสอนด้านผังเมืองอย่างไร ?

ใน 2 ปีการศึกษาแรกจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบขั้นพื้นฐานและการออกแบบสิ่งแวดล้อม
และในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง
ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองในเงื่อนไข รูปแบบ และวิธีการต่างๆ
ส่วนในปีการศึกษาที่ 5 จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการวางแผนภาคและเมือง และการทำวิทยานิพนธ์
ซึ่งจะเป็นการประมวลความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองอย่างเหมาะสม

ในการศึกษาตลอดหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นิสิตได้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีจากการบรรยายและการอภิปราย ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ และให้นิสิตได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานออกแบบ
ในสถานที่จริง การไปทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
และการฝึกงานในหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนโดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้วุฒิอะไร ?

นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี จะได้รับปริญญาการวางผังเมืองบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Bachelor of Urban Planning Program in Urban Architecture)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาปัตยกรรมผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างกันอย่างไร ?

สถาปัตยกรรมผังเมืองเป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมือง ซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งได้แก่สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมด้านการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมเป็นการออกแบบ การวางแผน
และการจัดการผืนแผ่นดิน จึงมุ่งเน้นพื้นที่โล่งหรือพื้นที่ทางธรรมชาติในชุมชนเมือง
และพื้นที่นันทนาการเช่นสวนสาธารณะและวนอุทยานเป็นต้น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การวางผังเมืองเฉพาะ การอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
การวางผังนิคมอุตสาหกรรม การวางผังพื้นที่เพลิงไหม้หรือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ
และการวางผังโครงการที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสาธารณะ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานที่ไหนได้บ้าง ?

ในภาครัฐสามารถเข้าทำงานได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรท้องถิ่น ซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานครและเทศบาล
นอกจากนี้ยังอาจเข้าทำงานในองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้แก่การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นต้น ส่วนในภาคเอกชนสามารถเข้าทำงานได้ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถศึกษาต่อที่ไหนได้บ้าง ?

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
ในต่างประเทศ สำหรับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได
้ในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง หรือสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
หรือสาขาวิชาอื่นๆได้แก่ เคหพัฒนศาสตร์ เป็นต้น
และเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับปิญญาเอกได้ในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440