Department of
urban and regional planning
cuuopen-house


      
  
scholarship-sp
การสมัครเข้าศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมผังเมือง
(เปิดรับตรง และ ระบบกลาง)

การสมัคร

murp

การวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมือง

การสมัคร

mud

การวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมือง

การสมัคร

durp

การวางแผนภาคและเมือง
ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา
การวางแผนภาคและเมือง

การสมัคร

...*...
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่
ระดับปริญญาตรี: เว็บไซต์รับตรงจุฬาฯ...
ระดับปริญญาโท-เอก: เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา จุฬาฯ...
การทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP): เว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ...